CE-8 Resolution of safety concerns

Resolution of safety concerns.

The implementation of processes and procedures to resolve identified deficiencies

impacting aviation safety,

which may have been residing in the aviation system and

have been detected by the regulatory authority or other appropriate bodies.

มติของผู้ตรวจ ที่เกิดมีความกังวลด้านความปลอดภัยบางสิ่ง

การดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการแก้ไขข้อบกพร่อง ที่ถูกผู้ตรวจสอบระบุขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบิน

ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระบบการบิน และ

และได้รับการตรวจพบโดยผู้กำกับตรวจสอบ หรือพบโดยหน่วยงานอื่น ๆ

(ต้องทำพันธะสัญญาในการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นขึ้น)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)