170221-2 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C- Capital & capitol

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.21

Ref.#596136


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “capital” และ “capitol”

ออกเสียงเหมือนกัน โดยเน้น พยางค์ แรก KAP) ว่า “KAP-i-tl”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่าอาจใช้ “capital” ได้กับทุกความหมาย เวันแต่กับ “a building”

โดย “capitol” หมายถึง ‘an edifice” = อาคารขนาดใหญ่ เช่น

‘He raised a new capitol for the company.’

‘The sightseeing bus in the capital passed the state capitol.’


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

ให้รายการคำพ้องความหมาย “capital” รวมถึง

“chief” “major” และ “principal”

โดย “capital” อาจชี้แนะ

“preeminence” = ความมีอำนาจเหนือ หรือ

“important” หรือ “excellence”

และ “chief” บ่อยครั้งหมายถึง

“ผู้มีตำแหน่ง/อำนาจ สูงสุดในสำนักงาน” หรือ

อาจหมายถึง “สำคัญที่สุด” เช่น

‘the chief clerk’ หรือ ‘the chief problem’

ส่วน “major” อ้างถึง บางคน/บางสิ่ง

ที่มี ‘จำนวน/ปริมาณ หรือความสำคัญ’ มากกว่า เช่น

‘a major resource” หรือ ‘a major poet’

และ “principal” อ้างอิง

บุคคล/สิ่ง ที่ ‘distinguished/influential/foremost’ มากที่สุด เช่น

‘a principal stockholder’ หรือ ‘the principal reason’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)