170221-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C- Capable

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.21


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “capable”

(เน้น พยางค์ แรก KEY) ว่า “KEY-puh-buh l”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “capable” คือ

“having adequate capacity to do/make/receive an action” เช่น

‘Larry is a capable player.’

‘This problem is capable of solution.’

ความผิดพลาด ทั่วไป เกิดจาก

การใช้ “able” แทน “capable” ในความหมายหนึ่งเช่นที่กล่าว เช่น

‘This law is capable (ไม่ใช่ able) of being enacted.’

ควรใช้ว่า ‘I am able to solve this problem.’

และ ‘I am capable of solving this problem.’


ดูเพิ่มเติม ที่ bloc #618893161121-1 able & capable

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)