ครั้งที่ 29 วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560 เรื่อง “การสอนสังคมศึกษา ป.3”

บันทึกการฝึกสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560
เรื่อง “การสอนสังคมศึกษา ป.3”


วันนี้เป็นการรับผิดชอบในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องของการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีความตั้งใจและสนใจเรียน โดยกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้นั้นให้นักเรียนทบทวนว่าใน 1 วันนั้นนักเรียนใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยครูมีตัวอย่างการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายมาให้นักเรียนดูและได้วิเคราะห์ร่วมกัน ทำให้เราทราบว่านักเรียนเข้าใจและมีวิธีการในการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไร ถือว่าวันนี้เป็นการสอนที่สนุกสนานมากๆเด็กนักเรียนถึงแม้ว่าจะมีความวุ่นวายในบางครั้งแต่เราก็เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจเรียนของเด็กนักเรียนด้วย ทั้งนี้การควบคุมชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง เพราะว่า การที่จะให้เด็กนักเรียนอยู่นิ่งขณะที่เราสอนทั้งคาบเรียนนั้นเป็นไปไม่ได้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอาจจะมีสมาธิและสนใจจดจ่อกับสิ่งที่ครูสอน แต่บางคนพฤติกรรมการเรียนรู้อาจจะตรงกันข้าม มีสมาธิสั้นและไม่สนใจจดจ่อในสิ่งที่ครูสอน “ขึ้นอยู่กับว่า ครูผู้สอนนั้นจะมีวิธีการดึงความสนใจของผู้เรียนได้มากน้อยแค่ไหน” “อยากจะได้เทคนิคใหม่ๆในการควบคุมชั้นเรียน ไม่ใช่เพียงว่า นักเรียนตบมือ 5 ครั้ง แล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อ” ยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆยิ่งต้องอาศัยเกมหรือเพลง เพื่อให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน การดึงความรู้ความสนใจในสิ่งที่เรียนนั้นเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนว่า เราจะสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนได้อย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)