วันที่ 44 โครงการเด็กดีรักษ์โลก (วันที่ 20 มกราคม 2560)

เช้าวันนี้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดีรักษ์โลก โดยมีการประชาสัมพันธ์การแยกขยะ และการนำขยะมาแลกแต้มเพื่อสะสมแต้มนำมาแลกของรางวัลจากครูนักศึกษา กิจกรรมจัดขึ้นหลังจากที่กิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จสิ้นลง และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแยกขยะเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เข้าใจถึงการแยกขยะ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ซึ่งโครงการเด็กดีรักษ์โลกนั้น มีที่มาและความสำคัญดังนี้

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาที่พบเห็นได้มากในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนมีจำนวนมากขึ้นและมีการขายสินค้าทั้งในและนอกโรงเรียน สิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ “ขยะ” จากการสังเกตและสำรวจพบว่า การทิ้งขยะภายในโรงเรียนไม่มีการคัดแยกประเภทขยะที่­ชัดเจน จำนวนถังขยะน้อย และนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียน อาจยังไม่รู้จักการทิ้งขยะที่ถูกวิธี ทำให้การกำจัดขยะไม่สมดุลกับจำนวนขยะที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นในแต่ละวัน จึงส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาทั้งทางด้านทัศน์วิสัย กลิ่น ความสะอาด และเกิดเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เพราะนักเรียนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ขาดการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ เพราะเมื่อได้ยินคำว่า “ ขยะ” นักเรียนหลาย ๆ คน ไม่ใส่ใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะที่นักเรียนทิ้งหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธี สามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมาย อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อนักเรียน และต่อชุมชนต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวปัญหาขยะอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในอนาคตได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของโครงการเด็กดีรักษ์โลก การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทางคณะผู้จัดทำ จึงได้จัดทำโครงการเด็กดีรักษ์โลก เพื่อ­ให้โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำขยะไปแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย อีกทั้งทำให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่น่าอยู่ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น และมีความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
  2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ดำเนินการคัดแยกขยะที่­ถูกวิธี

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดีรักษ์โลก
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิตต์พิชชา จริยา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)