คำราชาศัพท์น่ารู้

การออกแบบการสอน CIPPA MODEL

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาจิตวิทยา

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำราชาศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม

 • ครูถามเกี่ยวกับราชาศัพท์
 • ทำแบบทดสอบ 10 ข้อ
 • ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ใหม่
 • ให้นักเรียนดูวีดีโอการใช้คำราชาศัพท์
 • ครูแจกใบความรู้ เรื่อง คำราชาศัพท์ในหมวดต่าง ๆ
 • ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
 • เลือกคำศัพท์แต่ละหมวดมาแต่งประโยค
 • ขั้นที่ 4 แลกเปลี่ยนความรู้
 • ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 6-7 คน
 • ให้นักเรียนเลือกประโยคที่ดีที่สุดมานำเสนอแลกเปลี่ยนกัน
 • ขั้นที่ 5 สรุปและจัดระเบียบความรู้
 • แจกบัตรคำราชาศัพท์ในแต่ละหมวด
 • ให้นักเรียนแยกคำให้ถูกต้องตามหมวด
 • ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและนำเสนอผลงาน
 • เลือกคำศัพท์มาแต่งประโยค
 • ให้ตัวแทนออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 • ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้
 • ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งเรื่องสั้นหรือละคร ด้วยคำราชาศัพท์ พร้อมแสดงท่าทางประกอบ
 • ให้นักเรียนนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนให้สนุก สุขกับการสอนความเห็น (0)