"หนี้สินภาคครัวเรือน"


ที่มา http://www.natui.com.au/articles/item/view/%E0%B8%...


หนี้สินภาคครัวเรือน

หนี้ภาคครัวเรือน ตามคำนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คือ การให้กู้ยืมที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งบุคคลธรรมดาอาจนำเงินที่กู้ยืมไปใช้เพื่อการจับจ่ายใช้สอยต่างๆ หรือเพื่อประกอบธุรกิจ โดยข้อมูลหนี้ครัวเรือนจะครอบคลุมเฉพาะเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินที่ ธปท. เก็บข้อมูลได้ดังนั้นหนี้ครัวเรือนในที่นี้จึงไม่รวมหนี้นอกระบบ โดยทั่วไปแล้วหนี้ครัวเรือนถ้าอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นระยะนานจนไม่สอดคล้องกับระดับรายได้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนจนเป็นปัญหาต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้

ผลกระทบ

1. การเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะหนี้ภาคครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทำให้การบริโภคของประชาชนนั้นลดลง เพราะประชาชนไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยจึงส่งผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจ

2. จากการที่รัฐมีนโยบายประชารัฐ เพื่อเพิ่มฐานเสียงให้กับตัวเอง ตัวอย่างเช่น นโยบายรถคันแรก นโยบายจำนำข้าว จนทำให้ชาวนาหลายหลายมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้น และภาครัฐต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากจึงมีผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

3. การออมของประเทศลดลง เนื่องจากประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่เยอะ ประกอบกับการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและการกู้หนี้ยืมสินต่างๆๆ ซึ่งทำให้ประชาชนไม่มีเงินออมและยังมีหนี้สินเพิ่มอีก

วิธีการรับมือ

1. ไม่ก่อหนี้ (เกินตัว)

2. ถ้ามีหนี้แล้ว ต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

3. หารายได้เสริม

4. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

5. แบ่งสัดส่วนการใช้เงิน

หนี้สินของภาคครัวเรือนของไทยนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงจึงควรที่จะต้องหามาตรการมาแก้ไขให้หนี้สินของภาคครัวเรือนนั้นลดลง โดยมาตรการที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งวิกฤตินี้ได้คือ การส่งเสริมแนวพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ทั่วถึงทั้งประเทศ

ที่มา https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/H...

http://chaoprayanews.com/blog/politicaleconomy

https://moneyhub.in.th/article/family-debt-2/

http://www.oae.go.th/ewt_dl.php?nid=19791

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาการเงินความเห็น (0)