วันแรกก่อนก้าวเข้าสู่การฝึกงาน

ได้เข้ามาร่วมปฐมนิเทศทีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ณ ตึก 11 ที่จะเป็นตึกแห่งความทรงจำ ภายในห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1127 และการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน www.gotoknow.org ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บดินทร์...