๔๙๗..คุณค่าชีวิต...

ดังนั้น สิ่งที่ควรปรับปรุงคือตัวเราอง ที่จะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น เมื่อเข้าใจแล้วจะได้รู้จักรักโลกและชีวิต และจะได้รู้จักรักผู้อื่นอย่างแท้จริงด้วย..

“มองโลกในแง่ดี มองชีวิตในแง่ดี มองผู้คนในแง่ดี

ไม่ว่าจะต้องเผชิญเหตุการณ์ใด...

เป็นท่าทีและแนวทางถูกต้องที่จะต้องดำเนินชีวิตเป็นสุขอยู่ในโลก

เพราะหากว่าเรามองชีวิตและโลกว่าชั่วร้าย

วันหนึ่งจะสรุปว่าไม่น่าอยู่

และถ้าหากเฝ้ามองผู้คนในแง่ร้าย

ก็คงจะหาเพื่อนไม่ได้ในโลกนี้ แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหน

และชีวิตที่ไม่สัมพันธ์กับใครเลยก็ไร้ความหมาย

โลกนี้มีดี จึงดำรงอยู่

ชีวิตมีคุณค่าอันประเสริฐแฝงอยู่

หากเรายังไม่รู้เห็นขณะนี้ ก็เพราะยังไม่มีปัญญาเพียงพอ

ดังนั้น สิ่งที่ควรปรับปรุงคือตัวเราอง

ที่จะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น เมื่อเข้าใจแล้วจะได้รู้จักรักโลกและชีวิต

และจะได้รู้จักรักผู้อื่นอย่างแท้จริงด้วย..”

........จากหนังสือ....”คุณค่าชีวิต” เขียนโดย....ดร.ระวี ภาวิไล...

อ่านแล้ว..เตือนจิตสะกิดใจ...สำหรับผม ผู้ปรารถนาชีวิตที่ดีงาม มีความหมายและความสุข

สิ่งที่ควรปรับปรุง..ใช่เลย..ตัวผมเอง..ที่ต้องขยันขันแข็งมากขึ้น แต่ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความพอเพียง..พอประมาณ...

เรียนรู้มากขึ้นทุกวัน..จากงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม..ผมทำความเข้าใจ..ผมพยายามเข้าถึงและพัฒนา..เพื่อคุณภาพการศึกษา..ขององค์กรขนาดเล็ก ที่ต้องอยู่อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี...

ทำทุกวัน..และทุกงานให้เป็นปัจจุบัน จึงเข้าใจแล้ว..เข้าใจตนเอง จนเกิดความรู้สึกรักโลกและชีวิต..และไม่ลืมที่จะรู้จักรักผู้อื่นอย่างแท้จริงด้วย

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (0)