รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา นางวาณีซ้อนกลิ่น

โรงเรียน บ้านตรมไพร

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เป็นการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่เหมาะสำหรับใช้ในการฝึกทักษะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1ให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80

2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียน รวม22 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติt – testแบบDependentค่าเฉลี่ย()ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ผลการศึกษาพบว่า

1.ได้แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน7เล่มและแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีประสิทธิภาพ เท่ากับ82.27/84.70ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ปรากฏว่าคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01แสดงให้เห็นหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

3.ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีค่าเท่ากับ 0.7002แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.02

4.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านตรมไพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.65)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.24) แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทย มีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยความเห็น (13)

เอกสิทธิ์ นามวัฒน์
IP: xxx.158.167.40
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับ

จุรีย์ ตระกูลดี
IP: xxx.158.166.99
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมในการนำไปใช้

บอย
IP: xxx.158.167.10
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับ

แหม่ม
IP: xxx.158.165.116
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้เป็นประโยชน์มากเลยค

กรวิชญ์
IP: xxx.158.167.64
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับ มีประโชน์มาก

สาวิณี คณะคาย
IP: xxx.158.167.46
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆเลยค่ะ เป็นคนหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยสับสน ทั้งที่เป็นภาษาบ้านเกิดแท้ๆ

สุพรรณี
IP: xxx.158.166.129
เขียนเมื่อ 

สุดยอด

akkra boonchai
IP: xxx.158.165.176
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆเป็นแนวการเรียนรู้

Buppha
IP: xxx.158.166.189
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมคะ

วิภาวัลย์ หมีนหวัง
IP: xxx.158.167.46
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากค่ะ

ปุริศ
IP: xxx.158.165.44
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับ

บัณฑิตย์
IP: xxx.158.165.218
เขียนเมื่อ 

มันยอดมากคับๆๆๆ

นิรนาม
IP: xxx.68.106.44
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ เหมาะแก่การนำไปพัฒนาต่อยอด