วันที่ 17 พื้นที่หรรษา (29 พฤศจิกายน 2559)

วันที่ 17 พื้นที่หรรษา (29 พฤศจิกายน 2559)

ช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง ต่อเนื่องกิจกรรมกีฬาสี การวัดขนาดของเสื้อกีฬาสีของนักเรียนแต่ละคน


ในชั่วโมงการเรียนการสอน ซึ่งได้สอนเกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม จะมีกระดานที่เป็นตารางขนาด 80 ตารางหน่วย และกระดาษสีขนาด 1 ตารางหน่วย ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วจากนั้นครูจะบอกจำนวนตารางหน่วยที่ครูต้องการ แล้วให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มแข่งขันกันนำกระดาษสีขนาด 1 ตารางหน่วยไปติดเป็นรูปต่าง ๆ ในเวลาที่กำหนดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่2/2559)ความเห็น (0)