พัฒนาจริยธรรม

พัฒนาจริยธรรม
พัฒนาจริยธรรม

หลังเมฆหมอกแห่งความชั่วร้ายที่ครอบคลุมระบบราชการมาหลายปีเริ่มจางลง ก็เริ่มมีความตื่นตัวในการพัฒนามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เห็นชัดเจนขึ้น

ที่ประชุม ก.พ. คราวที่แล้วได้มีการพิจารณาแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. เสนอตามแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2550-2553 ซึ่งมีจุดเน้นดังนี้

1. เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติและจิตสำนึกสร้างราชการ ใสสะอาด และการปราบปรามทุจริตคอรัปชัน ให้แก่กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและกลุ่มประชาชนทั่วไป   โดยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการพัฒนาและเสริมสร้างปรัชญา และจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน ส่งเสริมการสร้างและปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ รณรงค์เผยแพร่คุณธรรมและจริยธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึก และตระหนักรู้เกี่ยวกับการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการดำเนินชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท

2. สนับสนุนกลไกและระบบต่าง ๆ รวมถึงการรณรงค์เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลักดันให้มีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลด้านการทุจริต สนับสนุนให้มีกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมทั้งเสนอให้มีการมอบรางวัลแก่ส่วนราชการและข้าราชการ ที่ให้ความสำคัญและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก เป็นต้น

3. ส่งเสริมการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การเสริมสร้างจริยธรรมเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน องค์ความรู้ให้คำปรึกษา ตลอดจนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้ง 2-3 ประการที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่ดี ถ้าหากไม่ได้เป็นเพียง ภาพฝันบนแผ่นกระดาษ  ที่จริงแล้วการเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในเรื่องนี้อยู่แค่เอื้อม เพราะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ในรัฐบาลชุดนี้ก็มีที่มาจากข้าราชการในอดีตแทบทั้งสิ้น คงจะพูดจาภาษาเดียวกันรู้เรื่องกับผู้บริหารยุคปัจจุบันในฝ่ายราชการ    ขอให้ฉวยจังหวะ ที่อยู่ในยุคของการบริหารราชการแผ่นดินที่ปลอดจากการเมืองฉ้อฉล ข่มเหงข้าราชการประจำอย่างที่แล้ว ๆ มา จัดระเบียบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเสียทีเถอะ

                              ไทยรัฐ (คอลัมน์มุมข้าราชการ)   23  พ.ย.  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#จริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 62315, เขียน: 23 Nov 2006 @ 11:36 (), แก้ไข: 23 Mar 2012 @ 10:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)