กิจกรรมบำบัดผู้สูงอายุในอนาคต

อนาคตของผู้สูงอายุกับวิชาชีพกิจกรรมบำบัดในอนาคต ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


ที่มา:http://fopdev.or.th/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0...

จากรูปภาพอ้างอิงข้างต้น แสดงในเห็นถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรไทยในวัย 60 ปีขึ้นไป ผมมีความคิดว่า วิชาชีพกิจกรรมบำบัดจึงเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคนเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้สูงอายุต้องการการดูแลเอาใจใส่เช่นกัน หากลองคิดถึงบทบาทหน้าที่ที่เราต้องทำเมื่อเราเป็นผู็สูงอายุ คงรู้สึกเบื่อหน่ายบ้าง เพราะผู้สูงอายุก็มีไม่กี่กิจกรรมที่สามารถทำได้ ผมจึงเล็งเห็นว่า นักกิจกรรมบำบัด สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ให้สามารถบั้นปลายชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าอยู่ไปวันๆและทำให้ผู้สูงอายุ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เราอาจจะสังเกตุได้ว่า ผู้สูงอายุในปัจจุบันเป็นโรคนอนติดเตียงกันมากขึ้น นักกิจกรรมบำบัดสามารถหากิจกรรมเพื่อมาจรรโลงใจให้กับผู้สูงอายุ ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อชีวิต เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมื่อทัศนคติต่อชีวิตดีขึ้น การใช้ชีวิต รวมถึงคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นตามไปอีกด้วย และนักกิจกรรมบำบัดสามารถทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของลูกหลาน นั่นคือ สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เอง โดยไม่รู้สึกลำบาก ให้ลูกหลายคอยช่วยเหลือ นั่นก็แสดงว่า นักกิจกรรมบำบัดก็สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้สูงอายุได้แล้ว

จึงอาจพูดได้ว่าผู้สูงอายุในอนาคตต้องการผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพกิจกรรมบำบัด ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนอย่างมาก เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคตให้ดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกกิจกรรมบำบัดในมุมมองของผม :)ความเห็น (0)