การจัดการความเสี่ยงทางการเงินสามารถทำได้อย่างไร

ความเสี่ยงทางการเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ไม่ค่อยมีการพัฒนาแนวทางการจัดการกิจการส่วนใหญ่ ความเสี่ยงทำให้กิจการมีโิกาสสร้างผลตอบแทนและทำกำไร ดั้งนั้นความเสี่ยงทางการเงินต้องอาศัยการจับตา เฝ้าระวัง ตรวจทานต่อเนื่องทุกวัน

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

1.การจัดเรียงอันดับความสำคัญของความเสี่ยง

2.การกำหนดระดับของความเสี่ยง

3.พัฒนากลยุทธ์ของความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบาย

4.กำหนดวัตถุประสงค์เเละเป้าหมายของความเสี่ยง

5.การกระจายการลงทุนเพืือไม่ให้เกิดผลขาดทุน

6.ดูสถานการณ์สภาพเเวดล้อมภายในเเละภายนอกองค์กร เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยง

7.ติดตามผลรายงานเเละปรับปรุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กล้มเหลวความเห็น (0)