กิจกรรมบำบัดกับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 14 ขึ้นไป


“ โดยจากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว”


จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทยมีจำนวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน (ร้อยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจำนวนถึง 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1)


" นักกิจกรรมบำบัดมีบทบาทสำคัญในการทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปประเมินความสามารถของผู้รับบริการในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ความสนใจของผู้รับบริการ และปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน นักกิจกรรมบำบัดจะให้คำแนะนำ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมกิจกรรมยามว่างเพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกไม่เบื่อหน่ายโดยเป็นกิจกรรมที่ผู้รับบริการสนใจ ทำแล้วมีความสุขเพื่อให้เกิดคุณค่าในตัวเอง และนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายโดยออกแบบโปรแกรม การออกกำลังกาย ที่ผู้รับบริการสามารถทำได้เองที่บ้าน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถช่วยเหลือตนเองและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข จะเห็นได้ว่านักกิจกรรมบำบัดไม่ใช่แค่ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้รับบริการเพียงอย่างเดียวแต่เราฟื้นฟูจิตใจของผู้รับบริการให้มีความสุขด้วย"

อ้างอิง

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
นางสาวอริสรา เพ็งหนู PTOT 5923016


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)