ความเสี่ยงทางการเงินสำหรับบุคคล

การเงินส่วนบุคคลนั้นมีความสำคัญมากเพราะจะช่วยในการวางแผนจัดระเบียบทางการเงินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายชีวิตที่สำเร็จ

หากคุณละเลยในการวางแผนทางการเงิน แน่นอนเลยว่าคุณจะมีความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงนั้นก็คือความเสียหายใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ผลเสียจากการละเลยการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

- ทำให้คุณไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ส่งผลไปถึงอาจเป็นภาระของตนเองและผู้อื่นด้วย

- ก่อให้เกิความสูญเสียทางการเงิน สูญเสียโอกาสในการหาเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

- ประสบความยากลำบากหลังเกษียณ ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิต


ถ้าคุณมีการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ดี ชีวิตก็จะมีความมั่นคง มีทรัพย์สินพอใช้ตามอัตภาพ ลดความเสี่ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความเสี่ยงทางการเงินสำหรับบุคคลความเห็น (0)