การบริหารความเสี่ยง

ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงของธนาคารไทยพาณิชย์

การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ธนาคารจะจัดโครงสร้างองค์กรด้านสินเชื่อให้มีการถ่วงดุล โดยแยกหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานอนุมัติสินเชื่อออกจากกันอย่างชัดเจน การกำหนดอำนาจอนุมัติสินเชื่อในแต่ละระดับ จะถูกกำหนดให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยง หรือระดับความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงิน สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ธนาคารกำหนดการอนุมัติสิเชื่อรายบุคคล ส่วนสินเชื่อรายย่อยการอนุมัติสินเชื่อจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสินเชื่อรายย่อยเท่านั้น โดยใช้ วิธีการทางสถิติ เป็นเครื่องมือในการอนุมัติสินเชื่อเพื่อความแม่นยำมากขึ้น

การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคารกำหนดเพดานการรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร สำหรับความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยการกำหนดเพดานความเสี่ยงพิจารณาจากข้อมูลจากการติดตาม และประเมินความเสี่ยงโดยวิธีการทางสถิติ สำหรับการความวัดเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยจะใช้วิธีวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยว่ามีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิมากน้อยเพียงใด

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ธนาคารมีการควบคุมและบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมได้ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ โดยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ในการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยธนาคารมีการกำหนดนโยบายในการรักษาอัตราส่วนสภาพคล่อง ซึ่งจะให้ความสำคัญกับสินทรัพย์สภาพคล่องด้านเงินฝากและตั๋วแลกเงิน พร้อมทั้งได้มีการดูแลและควบคุมปริมาณกระแสเงินสดออกสุทธิระยะเวลาต่อ 1 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถที่จะบริหารสภาพคล่องได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกร็ดความรู้ทางการเงินความเห็น (0)