นวัตกรรม อุปกรณ์สื่อการเตรียมตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน ในรูปแบบ CD 2 ภาษา

วัตกรรม

อุปกรณ์สื่อการเตรียมตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน ในรูปแบบ CD 2 ภาษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ความสำคัญของปัญหา

จากการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทั้งในโรงพยาบาลและในสถานประกอบการ พบว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก ไม่เข้าใจ และไม่สามารถทำตามขั้นตอนการตรวจสมรรถภาพปอด และการตรวจสมรรถภาพการได้ยินได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาอธิบายผ่านล่าม แต่ไม่มีอุปกรณ์ที่สื่อสารบอกขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจที่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาขั้นตอนตรวจ เกิดความล่าช้า เสียเวลา เพราะไม่เข้าใจขั้นตอน วิธีการเตรียมตัว และวิธีการตรวจที่ถูกต้อง ทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่ออุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการสื่อสารขั้นตอนการเตรียมตรวจ วิธีการตรวจที่ถูกต้อง ในรูปแบบ CD 2 ภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ และช่วยลดขั้นตอนอธิบาย ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น สามารถช่วยให้ผู้ป่วยทั้งไทยและต่างด้าวมีความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน ที่ถูกต้อง สามารถนำมาใช้พัฒนางานตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและในสถานประกอบการ และเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง สามารถนำอุปกรณ์ CD 2ภาษา ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลตรวจสุขภาพพนักงานทั้งคนไทยและต่างด้าวได้อย่างถูกต้องต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • ประชุม และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน ในการจัดทำสื่ออุปกรณ์ในรูปแบบของ CD 2 ภาษา
 • จัดทำถ่ายวีดีโอ เพื่อทำ CD ขั้นตอนการตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน โดยนัดซ้อม และถ่ายทำจริง ก่อนตัดต่อภาพและเสียง
 • รวบรวม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง จากการทดลองดู และนำมาปรับปรุง ตัดต่อให้เกิดภาพ เสียง ตรงกับเนื้อหามากที่สุด
 • ดำเนินการทดลองใช้ สื่ออุปกรณ์ในรูปแบบของ CD 2 ภาษา และทำการประเมินผลของผู้ที่นำสื่ออุปกรณ์ CD 2 ภาษาไปใช้จริง
 • สรุป ประเมินผลความพึงพอใจการใช้อุปกรณ์สื่อการเตรียมตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยินอย่างต่อเนื่อง นำผลการประเมิน มาปรับปรุงพัฒนา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า คุ้มทุน

ผลลัพธ์

 • สถานประกอบการที่มีพนักงานไทยและต่างด้าว ตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน หลังนำสื่อไปใช้ มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ในการใช้สื่ออุปกรณ์ช่วยในการเตรียมตัวในรูปแบบCD 2 ภาษา (สรุป ความพึงพอใจภาพรวมในสถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ )
 • โรงพยาบาลในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ที่นำอุปกรณ์สื่อขั้นตอนการเตรียมตัวตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน ในรูปแบบ CD 2 ภาษา มีความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ ๘๐ (สรุปคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐)
 • พบว่าพนักงานทั้งไทยและต่างด้าว มีความเข้าใจ และเตรียมตัวการตรวจสุขภาพได้ถูกต้องมากขึ้น
 • ช่วยประหยัดเวลา ขั้นตอนการอธิบายผ่านล่าม ทำให้สามารถตรวจได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

บทเรียนที่ได้รับ

 • เกิดการพัฒนาสื่ออุปกรณ์ ในการสื่อสารขั้นตอนการเตรียมตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน ในรูปแบบ CD 2ภาษา
 • พนักงานทั้งคนไทย และต่างด้าว เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจได้ถูกต้อง และได้รับการตรวจที่มีประสิทธิภาพ
 • โรงพยาบาลในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ที่มีการตรวจสุขภาพคนไทยและต่างด้าว สามารถนำสื่ออุปกรณ์ CD 2 ภาษามาประยุกต์ใช้ เชื่อมต่อกับงานตรวจสุขภาพพนักงานคนไทยและต่างด้าว ทั้งในโรงพยาบาลและในสถานประกอบการ ให้ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้อย่างถูกต้อง
 • เกิดการพัฒนางานสื่ออุปกรณ์ ในรูปแบบ CD 2 ภาษา

ปัญหาและอุปสรรค

 • ในการจัดทำสื่ออุปกรณ์ ต้องใช้บุคลากรทั้งคนไทย และต่างด้าว ในการถ่ายทำ รวมทั้งเวลาในการจัดทำในการเตรียมความพร้อม ถ่ายภาพ ตัดต่อ ภาพและเสียง ค่อนข้างใช้เวลาในแต่ละขั้นตอน
 • การใช้อุปกรณ์ CD 2 ภาษา ต้องมีเวลาในการสื่อสารให้ผู้รับบริการตรวจสมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน ได้มีเวลาในการดูสื่อก่อนการตรวจจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความเห็น (0)