การใช้ OBE วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล :การสอนภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล โดยมุ่งเน้นผลลัพท์ 1

การใช้ OBE วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล :การสอนภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาลที่มุ่งเน้นผลลัพท์ 1

บันทึกประสบการณ์การนิเทศ
วันที่ 23 มกราคม 2560
Competence
เน้นการพัฒนานักศึกษาที่เป็</wbr></wbr></wbr>นหัวหน้าทีม เพื่อบริหารเวลาให้เป็นไปตา</wbr></wbr></wbr>มแผนบทบาทหัวหน้าทีม
เน้นนักศึกษาสมาชิกทีมเรื่อ</wbr></wbr></wbr>งความรู้ การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้ก</wbr></wbr></wbr>ระบวนการพยาบาล
เน้นการนิเทศกิจกรรมการพยาบ</wbr></wbr></wbr>าลตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ</wbr></wbr></wbr>มอบหมาย

Skills
ตกลงเงื่อนไข
งานที่ต้องฝึกทำก่อนถึงเวลา</wbr></wbr></wbr>ทำบทบาทจริง
ส่งไฟล์วางแผนก่อน 1 วันทางข้อวามกลุ่ทปิดก่อนเท</wbr></wbr></wbr>ี่ยงคืน โดยครูตรวจให้ข้อเสนอแนะดัง</wbr></wbr></wbr>นี้
การวางแผนบทบาทหัวหน้าทีม
การวางแผนการนิเทศ

ก่อนวันเป็นหัวหน้าทีม
ฝึกจัดตารางเวร
ฝึกมอบหมายงาน
ฝึกนิเทศนักศึกษาปีที่ 3
โดยใช้ทฤษฎีที่เรียนมา

Knowledge
ให้หาศัพท์ที่ใช้ในcase โพสต์ให้สมาชิกอ่านร่วมกัน
ทบทวนการพยาบาลผู้ป่วยระบบป</wbr></wbr></wbr>ระสาทและกระดูก
ทบทวนความรู้การวิเคราะห์อง</wbr></wbr></wbr>ค์กร

บันทึกประสบการณ์การนิเทศ
วันที่ 24 มกราคม 2560
Competence
ติดตามนิเทศนักศึกษาหัวหน้า</wbr></wbr></wbr>ทีม เริมมีความเข้าใจและกล้าแสด</wbr></wbr></wbr>งออกทำกิจกรรมในบทบาทหน้าที</wbr></wbr></wbr>่มากขึ้น
มีปัญหาเรื่อง แบบประเมินผลใหม่ในบทบาทต่า</wbr></wbr></wbr>งๆที่มีหน่วยคะแนนไม่เท่ากั</wbr></wbr></wbr>น โดยเฉพาะส่วนของครูพี่เลี้ย</wbr></wbr></wbr>งที่ช่วยประเมินบทบาทหัวหน้</wbr></wbr></wbr>าเวร ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู</wbr></wbr></wbr>้ประสานงานรายวิชาและช่วยคร</wbr></wbr></wbr>ูพี่เลี้ยงในการคิดคะแนน
ครูพี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะเ</wbr></wbr></wbr>รื่องการเขียนแผนหัวหน้าเวร</wbr></wbr></wbr> ครูได้ประชุมนักศึกษาเพื่อช</wbr></wbr></wbr>ี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงก</wbr></wbr></wbr>ันโดยเฉพาะการพยาบาลที่สำคั</wbr></wbr></wbr>ญเฉพาะรายที่หัวหน้าเวร และหัวหน้าทีมต้องสามารถจดจ</wbr></wbr></wbr>ำได้
ครูตกลงกับนักศึกษาให้ส่งแผ</wbr></wbr></wbr>นบทบาทหัวหน้าเวรก่อนเที่ยง</wbr></wbr></wbr>คืน

Skills
นักศึกษาฝึกวางแผนการปฏิบัต</wbr></wbr></wbr>ิงานหัวหน้าทีมและแผนนิเทศต</wbr></wbr></wbr>รงเวลา โดยกลุ่มปิดที่สร้างขึ้นในข</wbr></wbr></wbr>้อความผ่านเฟสบุ๊คครูสามารถ</wbr></wbr></wbr>ตรวจงานหลังเที่ยงคืนและส่ง</wbr></wbr></wbr>ที่แก้ไขกลับได้ก่อนเช้า ทำให้นักศึกษาสามารถปรับปรุ</wbr></wbr></wbr>งแผนได้ทัน นำไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติ</wbr></wbr></wbr>งาน แก้ปัญหานักศึกษาไม่มั่นใจใ</wbr></wbr></wbr>นการส่งแผน /เขียนแผนไม่ครบ/</wbr></wbr></wbr>แก้ไขแผนไม่ทัน ประกอบกับไฟล์ที่แก้ไขมีหลั</wbr></wbr></wbr>กฐานการตรวจของครู และสามารถนำไปเปรียบเทียบกั</wbr></wbr></wbr>บฉบับจริงที่นักศึกษาส่งทำใ</wbr></wbr></wbr>ห้เห็นการพัฒนาตนเองในทักษะ</wbr></wbr></wbr>ด้านการวางแผนและเข้าใจการบ</wbr></wbr></wbr>ริหารการพยาบาลได้ดีขึ้น
จากการตรวจงานนักศึกษาบางคน</wbr></wbr></wbr>มีปัญหาการใช้ภาษาเขียนในกา</wbr></wbr></wbr>รวางแผนงาน บางคนยังต้องมีความละเอียดร</wbr></wbr></wbr>อบคอบในการส่งงาน บางครั้งไม่แม่นยำในศัพท์ทา</wbr></wbr></wbr>งการแพทย์
ครูได้ปรับปรุงให้ข้อเสนอแน</wbr></wbr></wbr>ะกับทุกายงานวางแผนที่นักศึ</wbr></wbr></wbr>กษาส่งมาและโพส์ในกลุ่มปิด จากการตรวจสอบพบว่านักศึกษา</wbr></wbr></wbr>มีการเรียนรู้จากคามผิดพลาด</wbr></wbr></wbr>ของเพื่อนนำมาพัฒนารายงานขอ</wbr></wbr></wbr>งตนเอง

Knowledge
นักศึกษาร่วมมือแลกเปลี่ยนค</wbr></wbr></wbr>ำศัพท์ที่ใช้ในcase โพสต์ให้สมาชิกอ่านร่วมกัน
นักศึกษามีการอ่านอาการ อาการแสดงของผู้ป่วยจากสมุด</wbr></wbr></wbr>ที่จดไว้ ยังมีปัญหาการวิเคราะห์ข้อม</wbr></wbr></wbr>ูลที่เป็นระบบที่สามารถวิเค</wbr></wbr></wbr>ราะห์มาจากสมอง และอาจมีปัญหาเรื่องการสื่อ</wbr></wbr></wbr>สารหรือไม่แม่นยำในผู้ป่วย
ครูพี่เลี้ยงบนหอผู้ป่วยช่ว</wbr></wbr></wbr>ยกันนิเทศ และมอบหมายให้มี Content Conference ที่ทุกคนได้รับการพัฒนาในเร</wbr></wbr></wbr>ื่องการพยาบาลผู้ป่วยใส่ ICD 2 สายบันทึกประสบการณ์การนิเทศ
วันที่ 26 มกราคม 2560
Competence

นักศึกษาได้ร่วมทำงานกับทีม</wbr></wbr></wbr>สุขภาพ โดยมีครูพี่เลี้ยงและพยาบาล</wbr></wbr></wbr>หอผู้ป่วยร่วมนิเทศ ให้ทักษะ การบริหารยา การทำความสะอาดแผล
นักศึกษาconference ร่วมกับครูพี่เลี้ยงเรื่อง การให้สารน้ำและการให้เลือด
นักศึกษาได้รับการสอนเกี่ยว</wbr></wbr></wbr>กับผู้ป่วยที่มีอาการน่าสนใ</wbr></wbr></wbr>จร่วมกับอาจารย์แพทย์เฉพาะท</wbr></wbr></wbr>างศิลยประสาท
นักศึกษาได้บริหารการพยาบาล</wbr></wbr></wbr>ในบทบาทหัวหน้าเวรภายใต้การ</wbr></wbr></wbr>ดูแลของพยาบาลพี่เลี้ยง
นักศึกษาได้บริหารการพยาบาล</wbr></wbr></wbr>ในบทบาทหัวหน้าทีมจากครู ซึ่งพบนักศึกษาที่ใส่ใจดูแล</wbr></wbr></wbr>ผู้ปป่วยเป็นอย่างดีน่าชื่น</wbr></wbr></wbr>ชม
นักศึกษาได้บริหารการพยาบาล</wbr></wbr></wbr>ในบทบาทหัผู้นิเทศ 3 ราย ซึ่งสามารถนิเทศด้วยความเป็</wbr></wbr></wbr>นกัลยาณมิตร เกิดผลลัพท์กับผู้ป่วย

Skills

นักศึกษาส่งแผนบริหารในบทบา</wbr></wbr></wbr>ทหน้าที่หัวหน้าเวร และหัวหน้าทีม รวมทั้งแผนการนิเทศตามที่ได</wbr></wbr></wbr>้ตกลงไว้ ซึ่งพบว่านักศึกษามีพัฒนากา</wbr></wbr></wbr>รในทุกวัน มีการววางแผนที่ละเอียด ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มขึ้</wbr></wbr></wbr>น
สิ่งที่ต้องพัฒนาคือ ทบทวน Anatomy Physiology Pathology Pharmacology

Knowledge
รวม 2 ทีมเนื่องจากนักศึกษาชั้นปี</wbr></wbr></wbr>ที่ 3 conference ที่คณะพยาบาล จึงระดมนักศึกษาชั้นปีที่ ภ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควา</wbr></wbr></wbr>มรู้ที่ผนวกกับประวัติผู้ป่</wbr></wbr></wbr>วยทั้งหมด นักศึกษา 3 รายจาก 8 ราย มีการอธิบายพยาธิสภาพของผู้</wbr></wbr></wbr>ป่วย วินิจฉัยทางการพยาบาล และบกขั้นตอนการพยาบาลอย่าง</wbr></wbr></wbr>ละเอียด สำหรับนักศึกษาอื่น ครูต้องใช้คำถามกระตุ้น อธิบาย จึงสามารถตอบคำถามได้
นักศึกษา สำหรับการใช้ภาษาอังกฤษที่เ</wbr></wbr></wbr>ป็นศัพท์ทางการแพทย์นักศึกษ</wbr></wbr></wbr>าสามารถจดจำและตอบได้ ยังมีปัญหารการใช้ภาษาไทยเล</wbr></wbr></wbr>็กน้อย ซึ่งครูไ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนความเห็น (1)

บันทึกของอาจารย์มี tags เพิ่มเข้ามาอัตโนมัติอยู่หลายที่นะคะ ไม่ทราบว่าอาจารย์บันทึกอย่างไรค่ะ