การใช้ OBE วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาล :การสอนภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาลที่มุ่งเน้นผลลัพท์ 2

การสอนภาคปฏิบัติ วิชาปฏิบัติบริหารการพยาบาลที่มุ่งเน้นผลลัพท์

นักศึกษากลุ่ม 2ปฏิบัติบริหารการพยาบาลเวร</wbr></wbr>เช้า เป็นวันที่จังหวัดชายแดนใต้</wbr></wbr>หยุดชดเชยวันตรุษจีน การขึ้นเวรของนักศึกษาวันนี</wbr></wbr>้ สะท้อนการมีจริยธรรมตามทฤษฎ</wbr></wbr>ีหน้าที่นิยม เป็นจริยธรรมที่สูงค่าของผู</wbr></wbr>้ที่จะก้าวเข้าสู่พยาบาลวิช</wbr></wbr>าชีพนักศึกษากลุ่มนี้มีประส</wbr></wbr>บการณ์การบริหารในเวรบ่ายดึ</wbr></wbr>กมาก่อนหน้านี้

30 มกราคม 2560
Competence
หัวหน้าเวร หัวหน้าทีมพยายามทำงานตามแผ</wbr></wbr>นที่วางไว้ แต่ยังต้องบริหารเวลา
Skills
นักศึกษารับทราบข้อตกลงการส</wbr></wbr>่งงานผ่านโซเชี่ยลก่อนเที่ย</wbr></wbr>งคืน โดยมีครูทบทวนข้อตกลงเพิ่มเ</wbr></wbr>ติม
นักศึกษาที่ทำหน้าที่หัวหน้</wbr></wbr>าเวร และหัวหน้าทีส่งงานตรงเวลาต</wbr></wbr>ามข้อตกลง โดยเห็นความซื่อสัตย์ของนัก</wbr></wbr>ศึกษา แม้จะอนุญาตให้ใช้ไฟล์ส่งงา</wbr></wbr>น แต่ตรวจสอบพบว่าไม่มีการคัด</wbr></wbr>ลอก รวมทั้พัฒนางานที่วางแผนโดย</wbr></wbr>มีข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดม</wbr></wbr>ากขึ้น
Knowledge
ต้องพัฒนาให้เกิดความแม่นยำ</wbr></wbr>มากขึ้น

31 มกราคม 2560
Competence
ติดประชุมงานแถลงข่าววันสถา</wbr></wbr>ปนา มอบการนิเทศให้ทางพี่เลี่งย</wbr></wbr>ประจำหอช่วยนิเทศ ติดตามผล พบว่า นักศึกษานำ Preconference เฉพาะชั้นปีที่ 4
Skills
นักศึกษาส่งงานตรงตามเวลา แก้ไขปรับปรุงงานตามที่ครูเ</wbr></wbr>สนอแนะ จึงส่งผลต่อการวางแผนการพยา</wbr></wbr>บาลที่ละเอียดครอลคลุมงานมา</wbr></wbr>กยิ่งขึ้น
Knowledge
นักศึกษามีการค้นคว้ามากขึ้</wbr></wbr>น โดยเฉพาะการอ่านจากตำรามากก</wbr></wbr>ว่า social

1 กุมภาพันธ์ 2560
Competence
หัวหน้าทีม
ทีม 1 มีการนิเทศ สาธิตการพันผ้าผู้ป่วยที่กร</wbr></wbr>ะดูกหักได้ และสามารถให้คำแนะนำผู้รับก</wbr></wbr>ารนิเทศให้สามารถลงมือปฏิบั</wbr></wbr>ติได้จริง
ทีม 2 มีการนิเทศการดูแล skin traction สามารถอธิบาย สาธิตด้วยความมั่นใจ
เพิ่มการนิเทศอีก 2 เรื่องที่ค้างจากเมื่อวาน คือ GCS ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถแสดงภาวะผู้นำให้ความ</wbr></wbr>รู้และสาธิตในขั้นตอนที่นัก</wbr></wbr>ศึกษาชั้นปีที่ 3 ประสบความยุ่งยาก
ครูเน้น สถาการร์การบริหารเวลา การตัดสินใจ และการเจรจาต่อรองที่มีจากก</wbr></wbr>ารฝึกภาคปฏิบัติ
ที่น่าสังเกตคือ นักศึกษาช่วยเหลือกันและกัน</wbr></wbr> สีหน้าแววตาดูมีความสุขจากก</wbr></wbr>ารได้ปฏิบัติการพยาบาลให้กั</wbr></wbr>บผู้ป่วย
Skills
นักศึกษามีความมุ่งมั่น ขยันในการส่งงาน โดยส่งงานที่ได้รับมอบหมายป</wbr></wbr>ระมาณ 21 นาฬิกา
การวางแผนบทบาทหีวหน้าเวรจะ</wbr></wbr>ละเอียดขึ้นทึุกคน
การวางแผนหัวหน้าทีมมีความเ</wbr></wbr>ข้าใจระบบงานดีขึ้นและกิจกร</wbr></wbr>รมละเอียด
การวางแผนนิเทศการพยาบาล สามารถเลือกเรื่องที่ลงสู่ก</wbr></wbr>ารปฏิบัติได้น่าสนใจ
Knowledge
นักศึกษามีความขยันอ่านหนัง</wbr></wbr>สือเพิ่มเติเกี่ยวกับการบริ</wbr></wbr>หารและการพยาบาลผู้ป่วยศัลย</wbr></wbr>กรรมกระดูก
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนความเห็น (0)