170129-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – big & large & great

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.28

Ref.#595862


Big และ large และ great

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “big” “large” และ “great”

เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ “ขนาด” (size)

สามารถใช้ นำหน้า นาม ชนิด ‘countable’ โดยที่

เพียง “great” สามารถใช้นำ ‘uncountable noun’

เมื่อใช้ ทั้งสามคำนี้ “บรรยาย เกี่ยวกับ ของสิ่งหนึ่ง”

ใช้ “big” ตามปกติ ในการสนทนา

ส่วน “large” มีความเป็น ทางการ มากกว่า

ขณะที่ใช้ “great” กับ “การเล่าเรื่อง” เพื่อแสดงว่า

“บางสิ่ง มีความน่าประทับใจมาก เนื่องจากขนาดของมัน” เช่น

‘Where is Mark?’ – ‘Over there, by that big tree.’

‘The driver swerved to avoid a large tree.’

‘A great tree had fallen across the river.’

เมื่อบรรยาย เกี่ยวกับ “จำนวน” (amount) ปกติจะใช้ “large” เช่น

‘She made a very large amount of money.’

‘They export large quantities of corn.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “big” เพื่อกล่าวถึง จำนวน

อย่าใช้ว่า “She made a very big amount of money.’


เมื่อบรรยายเกี่ยวกับ ความรู้สึก (feeling) หรือ ปฏิกิริยา (reactions)

ปกติใช้ “great” เช่น

‘He has great hope for the future.’

‘It was a great relief when we finally got home.’

เมื่อ “surprise” เป็น นาม ‘countable’

สามารถ ใช้นำด้วย “big” หรือ “great” เช่น

‘The announcement was a big surprise.’

‘It will be no great surprise if Ryan wins.’

อย่าใช้ “large” เพื่อ บรรยายเกี่ยวกับ ความรู้สึก หรือ ปฏิกิริยา

เมื่อบรรยายถึง ปัญหา หรือ อันตราย ให้ใช้ “big” หรือ “great” เช่น

‘The biggest problem at the moment is unimportant.’

‘Many species are in great danger.’

อย่าใช้ “large” เพื่อบรรยายเกี่ยวกับ ปัญหา หรือ อันตราย

ใช้ “great” เพื่อกล่าวว่า “บุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง” มีความสำคัญ/มีชื่อเสียง เช่น

‘He was one of the greatest engineers of this century.’

‘We visited the great cities of Europe.’

ในการสนทนา สามารถใช้ “great” และ “big” ร่วมกัน

เพื่อ เน้นที่ บางสิ่ง โดยใช้ “great” ก่อน เสมอ เช่น

‘There was a great big hole in the road.’

ข้อควรระวัง:

สามารถใช้ว่า “บางคน ‘is a great pain’”

ตามปกติ ไม่ใช้ ทั้ง “big” “large” หรือ “great”

เพื่อบรรยาย เกี่ยวกับ ความเจ็บป่วย

โดยแทนที่ ด้วย คุณศัพท์ เช่น “bad” “terrible” หรือ “severe” เช่น

‘He’s off work with a bad cold.’

‘I started getting terrible headaches.’


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “big” และ “large”

สามารถใช้แทนกันได้ ในการพูดและเขียน ส่วนมาก

เมื่ออ้างอิงถึง จำนวน (quantity) และ ขนาด (size) เช่น

“a big building” หรือ “a large building”

โดยที่ “large” ให้ความหมาย “ความใหญ่โต” (immensity) หรือ

“ความสำคัญ” ชนิดที่ “big” ไม่อาจใช้ได้ เช่น

“a man of large vision” ที่ ไม่อาจแทน เป็น “a man of big vision”

และ “big” มีความหมายเพิ่มเติม ว่า “generosity” หรือ “kindness” เช่น

“a big heart” และ “a big man in every way”

ถึงแม้ความแตกต่างในความหมายจะหายไปในบางแง่

และถึงแม้ จะใช้ “big” บ่อยครั้งมากกว่า “large”

ความรู้สึกที่เป็น สามัญสำนึกของผู้ใช้ ที่มี ต่อนัยของคำ

จะกำหนดให้ใช้ “big” เมื่อหมายถึง “ขนาด” หรือ “ความสำคัญ”

และใช้ “large” เมื่อมีการชี้แนะอีก ถึง “ขอบเขต” หรือ “ย่าน” (scope/range) เช่น

“a big liar” มิใช่ “a large liar” และ

“a man of large outlook” แทนที่ “a man of big outlook”

ควรจำไว้ด้วยว่า มีการใช้คำ “big” มากเกินจนฟุ่มเฟือย

ในสำนวน และการสนทนา ไม่เป็นทางการ ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น

“big on” = ‘enthusiastic about’

“talk big” = ‘to speak boastfully’

“go over big” = ‘to be successful’

“big cheese” หรือ “big shot” = ‘important person’

“big eye” = ‘invitation’ หรือ ‘summons’

“big idea” = ‘unsolicited’ หรือ ‘objectionable’ proposal’ หรือ ‘plan’

“big mouth” = ‘คนพูดมาก’

“big talk” = ‘คุยโม้เกินจริง’

“big time” = ‘enjoyable time’

“big wheel” หรือ “big wig” = ‘คนมีอิทธิพล’

“big head” = ‘conceit” (อวดดี) หรือ ‘egotism’ (หลงตัวว่าสำคัญ)

“big house” = ‘คุก‘ (penitentiary)

เป็นไปได้ว่ายังมีอีกมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ ควรหลีกเลี่ยงการนำมาใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)