170128-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – between & among

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.27

Ref.#595859


Between และ among

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “between” เพื่อบรรยาย ตำแหน่ง (position)

ถ้าบางสิ่ง “is between” ของสองอย่าง หมายถึง

“มีสิ่งหนึ่งอยู่ที่ข้างหนึ่ง” และ “อีกสิ่งหนึ่งอยู่ที่อีกข้าง” ของสิ่งนั้น เช่น

“Janice was standing between the two men.’

‘Northampton is roughly halfway between London and Birmingham.’

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าวว่า บางสิ่ง “is between” several things.”

ให้กล่าวว่า It is among them”

เมื่อ กล่าวถึง ความแตกต่าง “between” สองสิ่งหรือมากกว่า

อย่าใช้ “among” เช่น

“What is the difference between football and soccer?’

‘There isn’t much difference between the three parties.’

เมื่อบางคน ทำการเลือก ให้กล่าวว่า

“พวกเขาเลือก “between” สองสิ่ง/คน หรือมากกว่า” อย่าใช้ “among” เช่น

‘It was difficult to choose between the two candidates.’

‘You can choose between tomato, cheese or meat sauce on your pasta.’

ให้กล่าวว่า บางคนเลือก “between” สิ่ง/คน หนึ่ง “and” อีกสิ่ง/คน เช่น

‘She had to choose between work and her family.’


Common Errors In English Usage

ให้ข้อสังเกต การใช้ “between” อย่างไม่ถูกต้อง

ในวลี เช่น “between 1939 to 1945”

ซึ่งที่ถูกต้องควรใช้ว่า “between 1939 and 1945”

และความผิดที่ไม่ชัดเจน เช่น “between 1939-1945”

ซึ่ง ที่ถูกต้อง ควรตัด “between” ทิ้ง ใช้เพียง “1939-1945”

ในวลีที่ผิดเช่น “there are between 15 to 20 people at the party.”

ซึ่ง ที่ถูกต้อง ควรใช้ว่า “between 15 and 20 people.”


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย กฎการใช้ดั้งเดิม ของ “among” และ “between”

โดยใช้ “among” เพื่อแสดง ความสัมพันธ์ เมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมากกว่า สอง

และใช้ “between” เมื่อเกี่ยวข้องเพียง สองสิ่ง เช่น

‘to decide between tea and coffee.’

อย่างไรก็ตาม ยังคงใช้ “between” เช่นที่เคยใช้มาตลอดประวัติของคำ

เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ของคน/สิ่งของ

“ที่เห็นว่าเป็น เอกเทศ” (individually) ไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าใด เช่น

Between holding public office, teaching and raising a family, she has little free time.’

สำนวน “between you and I”

ถึงแม้ได้ยินบางโอกาส “ในการพูดของคนมีการศึกษา”

ตามปกติ ถือว่า “ไม่ถูกต้อง”

ตามกฎของ ไวยากรณ์ ที่ว่า

“สรรพนาม ใดๆ/ทั้งหมด ที่ใช้เป็นประธานของ บุพบท”

ต้องเป็น คำที่อยู่ใน “objective case” เช่น

“between you and me” หรือ “between her and them”

โครงสร้างวลี “between each” (หรือ every) เป็น มาตรฐาน อย่างเต็มเปี่ยม

เมื่อใช้ใน นัยที่แสดงว่า หมายถึง สิ่งของมากกว่าหนึ่ง เช่น

“Marigolds peeked between each row of vegetables.”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า วลี “between you and me”

เป็นวลี มาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับ ทั้งด้านไวยากรณ์และด้านสำนวน

หากแต่เป็น วลี ที่มีการใช้มากเกินจนถือว่าฟุ่มเฟือย

ในสถานการณ์ ที่ ผู้พูด/เขียน พยายาม สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เช่น

“Don’t tell anyone, but just between you and me …….”

โดยที่ “between” เป็น บุพบท ในโครงสร้างเช่นนี้

และต้องใช้สรรพนาม(หรือ นาม)ตามหลังใน ‘objective case’

เช่น “me” “him” “her”

หลีกเลี่ยง คำที่ผิดคือ “between you and I” หรือ “between you and her”


Cambridge English Dictionary

อธิบายการใช้between. และ “among” และ ความหมาย

ใช้ “between” อ้างอิง “สองสิ่ง ที่แยกจากกัน ชัดเจน”

ใช้ “among” กล่าวถึง สิ่งต่างๆ ที่มิได้แยกจากกันชัดเจน

เพราะเหตุที่เป็น “ส่วนของ กลุ่ม/ฝูง/ก้อน ของสิ่งของ” เช่น

‘Our holiday house is between the mountains and the sea.’

(ภูเขา อยู่ที่ด้านหนึ่ง และทะเล อยู่ที่อีกด้านหนึ่ง)

‘The ancient fountain was hidden among the trees.’

(ล้อมรอบ ด้วยต้นไม้)

บ่อยครั้งใช้ “between” เพื่อนำเสนอ วลี บุพบท

ที่ประกอบด้วย นามวลี เอกพจน์ หรือ พหูพจน์ สองชุด เช่น

‘There was a cyclist between the car and the lorry.’

‘I didn’t see any difference between the real bags and the imitation bags.’

ยังสามารถใช้ “between” ร่วมกับ “สรรพนาม”

เมื่อ อ้างอิงถึง คน/สิ่งของ สองอย่าง เช่น

‘I gave Yolanda and Lynn some money and told them to share it between them.’

ยังสามารถใช้ “between” เพื่อเชื่อมโยง เวลา หรือ ตัวเลข แต่ไม่อาจใช้ “among” เช่น

‘They lived in New York between 1988 and 2004.’

‘What were you doing between 5.30 and 7.00 pm?’

ใช้ “between” ตามหลัง นาม และ กริยา ที่ใช้กันทั่วไป เช่น

“connection” “difference” “distinction” “link” และ “relationship” เช่น

‘Is there a connection between his arrival and her disappearance?’

‘There’s a strong link between clean drinking water and reduced infant mortality.’

กริยา ใช้ทั่วไปมากที่สุด ที่บ่อยครั้งตามด้วย “between” คือ

“choose” “differentiate” “distinguish” และ “divide” เช่น

(เมื่อกล่าว เกี่ยวกับ การตัดสิน การแข่งขัน)

‘I didn’t want to have to choose between the singers.’

‘Her money was divided between her son and her daughter.’

เมื่อใช้ “among” ในความหมาย

“surrounding” “part of” หรือ “included in”

โดยใช้ “among” เสนอแนะ นัย ของ “การเป็นส่วนของ/ล้อมรอบโดย” หรือ

“รวมอยู่ใน” สิ่งอื่นบางอย่าง ซึ่งแต่เดิม ต้องตามด้วย นามวลี พหูพจน์ เช่น

‘She wanted to be among friends.’

Among his books, we found some rare first editions.’

ในวลี “among others” และ “among other things”

เป็นการใช้ “among” ในความหมายว่า “as well as” เช่น

‘Her parents, among others, were worried about her travelling alone.’

Among other things, I still have to pack.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)