170128-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – better & better had

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.26

Ref.#595858


Better และ better had

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “better” เป็น คำเปรียบเทียบ

โดย “better” เป็นรูป ‘comparative’ ของทั้ง “good” และ “well”

อย่ากล่าวว่า “บางสิ่ง เป็น ‘more good’” หรือ “ทำอย่าง ‘more well’”

ให้กล่าวว่า “it is better” หรือ “is done better” เช่น

‘The results were better than expected.’

‘Some people could ski better than others.’

สามารถใช้ คำเช่น “even” “far” “a lot of” และ “much” นำหน้า “better” เช่น

‘Bernard knew him even better than Annette did.’

‘I decided that it would be far better just to wait.’

‘I always feel much better after a bath.’

ยังสามารถกล่าวว่า บางคน “is better” หรือ “is feeling better”

โดยให้หมายถึงว่า “พวกเขา “are recovering” หรือ “have recovered”

จากการเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บ เช่น

‘Her cold was better.’

‘The doctor thinks I’ll be better by the weekend.’

ถ้ากล่าวว่า บางคน ‘had better’ ทำบางสิ่ง

หมายความว่า “พวกเขา ควรทำสิ่งนั้น”

โดยที่ วลี “had better” ต้องตามด้วย ‘infinitive’ เสมอ โดยไม่มี ‘to’

ปกติ มักใช้การย่อ “had” ให้เป็น “‘d”

โดยกล่าวว่า “I’d better” “we’d better” และ “you’d better” เช่น

‘I’d better introduce myself.’

‘We’d better go.’

ข้อควรระวัง:

ต้องใช้ “had” หรือ ‘d ในประโยค เช่นนี้

อย่าใช้ว่า ‘I better introduce myself” หรือ “I better go”

ในประโยค ปฏิเสธ ให้ใช้ “not” ตามหลัง “had better” เช่น

‘We’d better not tell him what happened.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ ว่า บางคน “hadn’t better” do บางสิ่ง”


Cambridge English Dictionary

อธิบาย รูปและความหมาย ของ “had better” ว่า

เราใช้ “had better” เพื่ออ้างอิงถึง “present” หรือ “future”

เพื่อกล่าวเกี่ยวกับ “actions” ที่เราคิดว่า “ผู้คนควรทำ” หรือ

ที่ซึ่ง “เป็นที่ปรารถนา” (desirable) ในสถานการณ์เฉพาะอย่างหนึ่ง”

รูป กริยา ต้องเป็น “had” เสมอ ไม่ใช่ “have”

ปกติ ใช้การย่อว่า “’d better” ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ

โดยใช้ตามด้วย “infinitive” โดยไม่มี “to” เช่น

‘It’s five o’clock. I’d better go now before the traffic gets too bad.’

‘The democratic movement had better concentrate on the immediate issues of the economy and security.’ (มีความเป็น ทางการ มากกว่า)

วลี “had better” แสดงความหนักแน่น ที่ใช้ เมื่อคิดว่า

“จะมีผลในทางลบ ถ้าบางคน มิได้ทำ สิ่งที่ ต้องการ/เสนอให้ นั้น” เช่น

‘She’d better get here soon or she’ll miss the opening ceremony.’

ในภาษาพูด

บางครั้ง บางคน ใช้ “had best” แทนที่ วลี “had better”

โดยเฉพาะในการพูดเป็นทางการ

“ที่ให้น้ำเสียง หนักแน่น/ตรง น้อยกว่า” เช่น

“You’d best leave it till Monday. There’s no one in the office today.”

การใช้ “had better” ในรูป “ปฏิเสธ” และ “คำถาม”

โดยรูป ปฏิเสธ ของ “had better” คือ “had better not” (‘d better not) เช่น

‘I’d better not leave my bag there. Someone might steal it.’

‘You’d better not tell Elizabeth about the broken glass – she’ll go crazy!’

รูป คำถาม ของ “had better” ทำโดย การสลับที่ ประธาน กับ ‘had’

การนี้ มีความหมายเช่นเดียวกับ ‘should’ หากแต่ “เป็นทางการ มากกว่า” เช่น

Had I better speak to Joan first before I send this form off? What do you think?’

Had we better leave a note for the delivery guy to take the parcel next door?’

มีการใช้ รูป คำถาม ปฏิเสธ ด้วย “had better”

โดยทั่วไป มากกว่ารูป ‘affirmative’ เช่น

Hadn’t we better ring the school and tell them Liam is sick?’

Hadn’t you better switch your computer off? It might overheat if you leave it on.’

การเลือกใช้ วลี “had better” หรือ “be better” / “be best”?

ใช้ “had better” เพื่อให้ “คำแนะนำ ในสถานการณ์เฉพาะ อย่างหนึ่ง”

ใช้ “be better” หรือ “be best” ร่วมกับ “infinitive ‘to’” สำหรับ การแนะนำทั่วไป เช่น

‘It’s always better to be safe than sorry.’

(โดยที่ สำนวน ‘it’s better to be safe than sorry’ เป็นคำกล่าว

ที่หมายถึงว่า “คุณควร ระมัดระวัง ก่อนที่จะ กระทำการใดๆ”)

‘I think it would be best to speak to the people in the video shop to see what they recommend.’

การเลือกใช้ วลี “had better” หรือ “would rather”/ “would prefer”?

ไม่ใช้วลี “had better” เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ “preferences”

ให้เลือกใช้ แทนด้วย “would rather” หรือ “would prefer” เช่น

“I ‘d better get a taxi. The buses are so slow.”

‘It is a good idea, better, or advisable to get a taxi.’

“I’d rather get a taxi. I don’t like buses.”

‘I prefer to get a taxi.’

ความผิด ที่เกิดเป็นปกติ ในการใช้ “had better”

“ใช้ ‘had better’ เพื่อให้ คำแนะนำ เฉพาะเรื่อง”

มิใช่ เพื่อกล่าวเกี่ยวกับ “ภาระหน้าที่” หรือ “ความต้องการ”

แทนที่ด้วยการใช้ “have to” “have got to” หรือ “must” เช่น

‘You have to (หรือ must) hold a full, valid driving license to hire a car.’

ไม่ใช้ “had better” เพื่อกล่าวเกี่ยวกับ ‘preferences’

แทนที่ด้วยการใช้ “would rather” หรือ “would prefer” เช่น

‘They offered her a job in Warsaw, but se said she’d rather work in a smaller city. (หรือ ….. she’d prefer to work….)

ไม่ใช้ “had better” เพื่อ ให้คำแนะนำ/ข้อสังเกต ตามธรรมดา เช่น

‘Aucklan is a great place to visit. I’d recommend you take a boat trip across the bay and see some of the islands.’

‘Then you can find a nice restaurant for lunch. There are plenty of them.’


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ วลี “better had” ว่าเป็น

คำต่ำกว่ามาตรฐาน (substandard) ใช้ในความหมายว่า

“should” = ควร / “must” = ต้อง หรือ “ought to” = ควรจะ

เมื่อคนหนึ่ง ได้รับคำสั่ง ให้ทำบางสิ่ง คำตอบที่เป็น

‘a non-reputable reply’ จะเป็นว่า “I guess I better had”

วลี สองคำ ที่เมื่อสลับที่กัน

เป็น “had better” หมายถึง “บางสิ่ง จะมีความปลอดภัย/ฉลาด หรือให้ได้เปรียบ”

ที่บ่อยครั้ง ใช้แทนที่ กับคำเช่น “ought” หรือ “should”

แต่การสลับที่กัน ก็จะไม่ปลดเปลื้อง “ความไม่ถูกต้อง” (inexactness) ที่คงมีอยู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

A lot in this one ;-)

I think 'had better' is used to mean 'should' or 'must' for examples:

I had better go = I should/must go.

She had better be here by 10 PM = She should/must be here by 10 PM.

'had' here is not used for 'perfect tenses'. It's not correct to say 'I had better gone' ;-)

Sometimes, 'had better' gets abbreviated (said quickly) to 'd better' eg. 'I'd better go'. This usually easy enough to understand and not confused with "I'd go = I would go".