จากที่ได้แบ่งกลุ่ม และแนะนำกลุ่มของดิฉันให้อาจารยกฤษฎาได้ ทราบ ซึ่งกลุ่มดิฉันได้มี ทั้งหมด 3 คนได้แก่

1. นางสาวปาริชาติ  เกษา รหัสนักศึกษา 4641440001

2. นางสาวอาทิตยา  หิรัญศรี รหัสนักศึกษา 4641440008

3. นางสาวปัทมา สนธิการ รหัสนักศึกษา 4641440031

ตอนนี้กลุ่มของดิฉันได้ตั้งขื่อกลุ่มของดิฉันว่า กลุ่ม "ชบาแก้ว" ค่ะ จึงได้เรียนมาให้อาจารย์กฤษฎาได้ทราบค่ะ