นส.กลางเดือน สุวรรณรัตน์ รหัสนักศึกษา4641440023 โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี4 เรียนเรียนในสัปดาห์แรกทำให้รู้แนวทางปฎิบัติโดยร่วม