170114-5 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Bad & badly

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.13

Ref.#595727


Bad และ badly

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า “bad” เป็น คุณศัพท์

และ “badly” เป็น กริยาวิเศษณ์

ถึงแม้ การทำหน้าที่ แตกต่าง ชัดเจนระหว่างทั้งสองคำ

แต่ผู้คน มักกล่าวว่า “I feel badly.”

บ่อยครั้งเช่นเดียวกับ “I feel bad.” ซึ่งเป็นการใช้ที่ “ถูกต้อง”

รูปแบบ การใช้ ที่อีกไม่นาน คงกลมกลืน แต่ปัจจุบันควรเลือก คำที่ถูกต้อง


New Oxford American Dictionary

อธิบายการใช้ “badly”

ว่า ตามความเห็น ผู้พูดหรือเขียน ที่เน้นความถูกต้อง

ให้ความหมายประโยค “I feel badly” ว่าคือ

“I do not have a good sense of touch.”

(ข้าพเจ้าไม่ทราบดีพอ จากการสัมผัส)


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “bad” และ “badly”

ถ้า บางสิ่ง “is bad” หมายถึง

“ว่าเป็นสิ่ง ไม่น่าพึงพอใจ/เป็นอันตราย หรือ ไม่เป็นที่ต้องการ” เช่น

‘I have some very bad news.’

‘Sugar is bad for your health.’

รูป “comparative” และ “superlative” ของ “bad”

คือ “worse” และ “worst”

‘Her grades are getting worse and worse.’

‘This is the worst day of my life.’

อย่าใช้ “bad” เป็น กริยาวิเศษณ์ เช่น

อย่าใช้ว่า “They did bad in the elections.’

ให้ใช้ว่า “They did badly in the elections.’ เช่น

‘I cut myself badly.’

‘The room was so badly lit I couldn’t see what I was doing.’

เมื่อใช้ “badly” ลักษณะนี้ เป็นในรูป “comparative” และ “superlative”

คือ “worse” และ “worst”

‘I want this job badly.’

‘We badly need the money.’

‘I am badly in need of advice.’

สำหรับความหมายนี้ อย่าใช้ “badly” ในรูป “comparative” และ “superlative”

ให้แทนด้วยรูป “more badly” และ “most badly” เช่น

‘She wanted to see him more badly than ever.’

‘Basketball is the sport that most badly needs new players.’


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย การใช้ “bad” เป็น คุณศัพท์ ให้หมายถึง

“unpleasant” “unattractive” “spoiled” และอื่นๆ

ใช้ รูป ปกติ ของ “bad”ตาม กริยา แบบ ‘copulative’

เช่น “sound” “smell” “look” และ “taste”

‘After the rainstorm the water tasted bad.’

‘The locker room smells bad.’

เมื่อตามหลัง กริยา แบบ ‘copulative’ “feel”

ให้ใช้ คุณศัพท์ “badly” เพื่ออ้างอิงภาวะทาง ‘กายภาพ’ หรือ ‘จิตใจ’

และถือว่า เป็นมาตรฐาน

ถีงแม้จะมีการใช้ “bad” ทั่วไปมากกว่า ในการเขียนเป็นทางการ

การใช้ “bad” เป็น กริยาวิเศษณ์ ส่วนใหญ่ปรากฏในเนื้อหา “ไม่เป็นทางการ”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)