170114-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Back

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.01.13


Back

Collins COBUILD English Dictionary

ใช้ “back” กับ กริยา ‘intransitive’ เพื่อบอกว่า

“บางคน กลับมายังที่หนึ่ง ที่เขาเคยอยู่มาก่อน” เช่น

‘In six weeks, we’ve got to go back to West Africa.’

‘I went back to the kitchen’

‘I’ll come back after dinner.’

ในการสนทนา แทนการกล่าวว่า บางคน จะ “come back”

บ่อยครั้ง กล่าวว่า พวกเขาจะ “be back” เช่น

‘I imagine he’ll be back for lunch.’

‘Pete will be back from holiday next week.’

ข้อควรระวัง:

อย่าได้ใช้ “back” ร่วมกับ กริยา “return”

อย่าใช้ว่า “He returned back to his office.

ให้ใช้ว่า “He returned to his office.” เช่น

‘I returned from the Middle East in 1956.’

ใช้ “back” กับ ‘transitive verb’ เพื่อกล่าวว่า

“บางคน/บางสิ่ง ‘is taken’ หรือ ‘sent’ ไปยังที่หนึ่ง ที่มันเคยอยู่มาก่อน”

ปกติ ใช้ “back” ตามหลัง “direct object” นั้น เช่น

‘We brought Dolly back.’

‘He took the tray back.’

เมื่อ “direct object” นั้น เป็น สรรพนาม ให้ วาง “back” ตามหลัง เสมอ เช่น

‘I brought him back to my room.’

‘She put it back on the shelf.’

อย่างไรก็ตาม เมื่อ “direct object” นั้น เป็น กลุ่มนาม ที่ยาว

หรือ เป็น กลุ่มนาม ที่ตามด้วย “relative clause”

ให้วาง “back” ที่หน้า กลุ่มนาม นั้น เช่น

‘He recently sent back his rented television set.’

‘He put back the silk sock which had fallen out of the drawer.’

‘He went to the market and brought back fresh food which he cooked at home.’

สามารถใช้ “back” เพื่อกล่าวว่า

“บางคน/บางสิ่ง กลับคืนสู่ภาวะที่ เคยเป็นมาก่อน” เช่น

“He went back to sleep.’

‘…. A $30 million plant which will turn all the waste back into Sulphur acid.’

สามารถใช้ “back” เป็น นาม

โดย “back” คือ

ส่วนของร่างกาย จากคอลงไปถึงเอว ที่อยู่ด้านตรงข้ามกับ อกและท้อง เช่น

‘We lay on our backs under the ash tree.’

‘She tapped him on the back.’

“the back” ของสิ่งหนึ่ง คือ

ด้านหรือส่วน ที่อยู่ด้านหลัง หรือไกลสุดจากด้านหน้า เช่น

‘Many relatives sat at the back of the room, some visibly upset.’

‘Keep some long-life milk at the back of your refrigerator.’

“the back” ของประตูบานหนึ่ง คือ

ด้านที่หันไปทางห้อง หรือตู้หนึ่ง เช่น

‘Pin your food list on the back of the larder door.’

”the back” ของกระดาษแผ่นหนึ่ง คือ

ด้านที่ซึ่ง ไม่มีตัวเขียน หรือด้านที่คุณมองดูทีหลัง เช่น

‘Sign on the back of the prescription form.’

โปรดสังเกตว่า ใน British English

ไม่เรียก “back side” ของประตู/กระดาษ แผ่นหนึ่ง

เช่น ที่ใช้เป็นปกติใน US English เช่น

‘Be sure to read the back side of this sheet.’


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

ชี้ความแตกต่าง ระหว่าง British และ US English

ในการใช้ สำนวน “back” เช่น

ใน British English ใช้ “in the back” เช่น

‘There’s room for three people in the back.’

ขณะที่ US English ใช้ว่า “in back” เช่น

‘There’s room for three people in back.” (of a car)

ใน British English ใช้ “round the back” เช่น

‘Come round the back.’ (to the area behind the house) and I’ll show you the garden.’


Cambridge English Dictionary

อธิบาย การใช้ “back” ด้านไวยากรณ์

เมื่อ “back” เป็น กริยาวิเศษณ์ - นาม – คุณศัพท์ หรือ กริยา

หมายถึง “กลับคืนสู่ จุดเริ่ม/สถานการณ์ ที่เคยเป็น”

หรือ “เคลื่อนที่ไปสู่จุดที่ไกลออกไป”

หรือ “ให้คำตอบแก่บางสิ่ง”

และ ยังหมายถึง “ที่ด้านหลังของ”

หรือ “ส่วนของ บุคคล/สิ่งของ ที่อยู่ตรงข้ามกับ ด้านหน้า”

ตัวอย่างการใช้ “back” เป็น กริยาวิเศษณ์

‘Olga’s not looking forward to going back to school this September.’

‘Don’t move too far back or you’ll fall in the swimming pool.’

‘Sorry, I’m just finishing a meeting. Can I ring you back in ten minutes?’

ตัวอย่างการใช้ “back” เป็น นาม

‘There’s a new restaurant at the back of our office building.’

‘Will Hoskins is unlikely to play as he hurt his back badly playing in the Rugby World Cup semi-final and is still receiving treatment.’

ตัวอย่างการใช้ “back” เป็น คุณศัพท์

‘The reporters were chasing her and, in order to avoid the cameras, she had to use the back door of the theater.’

ตัวอย่างการใช้ “back” เป็น กริยา

‘He’s got a lovely temperament but he may panic and bite you if you back him into a corner.

‘Did you know that during his driving test he backed his car into a bicycle?’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)