Nursing Research Center : ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล โรงพยาบาลยโสธร

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารมองเห็นความสำคัญ และการบูรณาการเครื่องมือวิจัยมาพัฒนาและใช้ในการจัดการความรู้ในวิชาชีพ

ดำเนินการภายใต้แนวคิดเรื่อง KM, R2R,R2P...มุ่งเป้าหมายไปสู่การเกิดเป็น Learning Center ที่ชัดเจน

https://www.facebook.com/nipaporn.lakornwong/media...

เป็นมาอย่างไร...

หลังจากที่เราขับเคลื่อน R2R ในรูปแบบ Informal มาเป็นเวลากว่า 10 ปี และมีการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างชัดเจน การทำงานโดยการใช้ใจนำทางและการปฏิบัติเรียนรู้ตาม ทำให้เกิดการนำ R2R มาใช้ในการพัฒนางานต่างๆ เกือบทุกระดับ ทำไปแบบเรียนรู้ไป

เกิดการสร้างเครือข่ายรอบนอกภายในจังหวัด อาทิเช่น เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต.ต่างๆ และให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลดั่งเป็นกัลยาณมิตรจนเกิดเป็นผลงาน R2R มากมาย

และเมื่อองค์ประกอบครบและชัดเจน ได้มีการหารือร่วมกัน ... หลายๆ ท่านมองว่าไหนๆ จะมีโครงสร้างงานวิจัยในกลุ่มการพยาบาล ดังนั้นเราน่าจะบูรณาการสิ่งที่ดำเนินมากว่าสิบปีนี้ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน อีกทั้งการขับเคลื่อนที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาชีพพยาบาลเป็นหลัก จึงเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะตั้งขึ้นในนาม "ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล"... และมีการจัดการงานวิจัยภายใต้ฐานคิดในเรื่อง KM ร่วมกับการใช้เครื่องมือ R2R พร้อมกับเชื่อมโยงและจัดการงานวิจัยในนโยบาย (R2P)

มีคนสงสัยถามว่าทำไมใช้เชื่อศูนย์วิจัยทางการพยาบาล

เลยตอบไปว่า ...การขับเคลื่อนอะไรก็ตามพยาบาลเป็นกลุ่มคนสำคัญในการทำสิ่งต่างๆ ประกอบกับมีโครงสร้างงานวิจัยเกิดขึ้นในกลุ่มภาระกิจทางการพยาบาล จึงต้องการที่จะใช้ชื่อนี้เป็นสัญลักษณ์ และขณะเดียวกันการทำงานก็ยังคงสนับสนุนการวิจัยในสหสาขาวิชาชีพอื่นอยู่เช่นกัน

คณะทำงาน

มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเช่นเดิม แต่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา บทบาทหน้าที่...

  • ทั้งจัดฝึกอบรม (Training)
  • เป็นที่ปรึกษา (Consultant)
  • และจัดการงานวิจัย (Research Management : R2R , R2P)
  • รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)

สถานที่ทำงานใช้พื้นที่บูรณาการร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพ (ห้อง HA)

เป้าหมาย...

ต้องการที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Center) เป็นพื้นที่สำหรับคนทำงานมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากการทำงาน R2R ในงานประจำของตนเอง

...

6 ธันวาคม พ.ศ.2559

https://www.facebook.com/KM.R2R.NR.Yasothon.Hospit...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (1)

อนุโมทนานะครับ ดีใจกับการเบ่งบานของ R2R ที่นี่ครับ