จากการเปลี่ยนแปลงของการให้สิทธิข้าราชการไม่ต้องชำระเงินสดเมื่อเข้ารับการตรวจรักษา  ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นทั้งโรงพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยให้บริการ  ทั้งผู้รับบริการ  ที่ต้องมีการเตรียมรองรับระบบเบิกจ่ายตรง  หากมุมมองของโรงพยาบาลอาจจะต้องพิจารณาเรื่องสั่งการตรวจรักษาและการจ่ายยาที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นระบบที่มิต้องชำระเงินสดก่อน  ตลอดจนการบริหารอื่น ๆ ที่จะต้องมีการจัดการ ตลอดจนการควบคุมเพื่อมิให้เกิดการรั่วไหลที่จะก่อให้เกิดรายได้ต่อโรงพยาบาล สำหรับผู้รับบริการคือข้าราชการได้รับผลดีทุกๆด้านไม่ว่าเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การมิต้องไปกู้เงินมาเพื่อเป็นค่ารักษาเนื่องจากกลุ่มนี้ถือว่าให้การสงเคราะห์ไม่ได้ ตลอดผลทางอ้อมคือเกิดการกระตุ้นเรื่องการเรียนรู้เรื่องระบบITมากขึ้น เพราะเป็นผลประโยชน์โดยตรงของตนเอง หรือใครมีมุมมองเพื่อประโยชน์ต่อระบบเบิกจ่ายตรงโปรดให้ความคิดเห็นและเสนอแนะด้วยนะคะเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน