เพื่อนสอนเพื่อน

        นักเรียนชั้นม.5/1 โรงเรียนตะคร้อพิทยา เรียนเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ 1  ปรากฎว่านักเรียนเข้าใจช้า จึงเปลี่ยนวิธีสอนใหม่โดยครูเลือกนักเรียนที่เรียนเก่งและมาเป็นตัวหลักของแต่ละกลุ่ม ๆละ 4 คนจากนั้นครูตั้งโจทย์ให้แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันแล้วให้แต่ละกลุ่มไปหาคำตอบ  โดยทุกคนในกลุ่มต้องรู้ที่มาที่ไปของคำตอบสามารถอธิบายได้ทุกคน ถ้าสมาชิกภายในกลุ่มอธิบายไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านทั้งกลุ่ม      จากนั้นจึงสัมภาษณ์นักเรียนทั้งหมดพบว่านักเรียนพีงพอใจเพราะเป็นการบังคับให้ทุกคนต้องรู้และถ้าไม่เข้าสามารถถามเพื่อนและสามารถโต้เถียงบางเรื่องกับเพื่อนได้ง่ายกว่ากับครู