กระบวนการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน (คสป.)

โครงการพืชปลอดภันและได้มาตรฐาน (คสป 1 - 14)

     สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่  ได้รับนโยบายจากกรมส่งเสริมการเกษตรในเรื่องของโครงการส่งเสริมการผลิตพืชที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (คสป.) ของปี 2549  โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้.-

     ขั้นตอนที่  1  เกษตรอำเภอได้มีการประชุมชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอหลังจากได้รับการจากจังหวัดมาแล้วทุกคน 
     มีการวางแผนการสำรวจข้อมูล  การออกแบบสำรวจ  โดยมีการดัดแปลงแบบสำรวจเพิ่มเติมการผลิตพืชปลอดภัยชนิด  100%  50%  และ  25%   ตามความสัมครใจของเกษตรกร
     การแต่งตั้งคณะทำงานของโครงการ คสป. ระดับอำเภอ  โดยแบ่งภาระกิจออกเป็น  7  ภาระกิจดังนี้.-

     1.  คณะทำงานอำเภอ  ประกอบด้วย 
          นายอำเภอทุ่งใหญ่                        เป็นประธานคณะทำงาน
          สาธารณสุขอำเภอ                        เป็นคณะทำงาน
          พัฒนาการอำเภอ                          เป็นคณะทำงาน
          ผอ.ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งใหญ่    เป็นคณะทำงาน
          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  5 , 6ว  ทุกคน       เป็นคณะทำงาน
          เกษตรอำเภอทุ่งใหญ่                   เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

     2.  คณะทำงานกิจกรรมจำแนกพื้นที่ประกอบด้วย
          เกษตรอำเภอ เป็นประธานและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกคน    เป็นคณะทำงาน

     3.  คณะทำงานกิจกรรมบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตร  ประกอบด้วย
          เกษตรอำเป็นประธาน  และเจ้าหน้าที่เกษตรทุกคนเป็นคณะทำงาน


     4.  คณะทำงานกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ประกอบด้วย
          เกษตรอำเภอเป็นประธาน  และเจ้าหน้าที่เกษตรเป็นคณะทำงาน


     5.  คณะทำงานกิจกรรมสร้างเครือข่าย  ประกอบด้วย
          เกษตรอำเภอเป็นประธาน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรทุกคนเป็นคณะทำงาน


     6.  คณะทำงานกิจกรรมพัฒนาด้านการเกษตร  ประกอบด้วย
          เกษตรอำเภอเป็นประธานและเจ้าหน้าที่เกษตรทุกคนเป็นคณะทำงาน


     7.  คณะทำงานกิจกรรมประเมินโครงการ  ประกอบด้วย
          เกษตรอำเภอเป็นประธาน  และเจ้าหน้าที่เกษตรทุกคนเป็นคณะทำงาน

     เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอเสร็จสิ้นแล้ว  ทาง จนท. ทุกคนก็ออกไปประชาสัมพันธ์การวางแผน  การจัดเก็บ  การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ  ในการจัดเก็บข้อมูลในอำเภอทุ่งใหญ่  มีการจำแนกพื้นที่การปลูกพืชออกเป็น  2  ชนิดคือ  ยางพารา  และปาล์มน้ำมัน

     ขั้นตอนที่  2  การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ 
     ทางคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯได้ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี  แบบสำรวจได้มีการดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ทั้งหมด  7  ครั้งทุกตำบล  หลังจากการจัดเก็บข้อมูลพืชทั้ง 2 อย่างคือ ยางพาราและปาล์มน้ำมันแล้ว  ได้นำแบบสำรวจมาวิเคราะห์ข้อมูลหรือแจกแจงความถี่  ปรากฏว่าอำเภอทุ่งใหญ่  ได้ทั้งหมด   3  ดาวทุกหมู่บ้าน  ทุกตำบล  จัดเก็บได้ประมาณ  75 %  ของเกษตรกรทั้งหมด 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูล

1.  เกษตรกรบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่  ออกไปประกอบอาชีพต่างหมู่บ้าน  ต่างตำบล  และต่างอำเภอ
2.  เกษตรกรบางรายไม่เข้าใจในคำถาม  ต้องใช้เวลาอธิบาย  ทำความเข้าใจ  ทำให้เสียเวลามากกว่าปกติ
3.  บ้านเกษตรกรบางรายอยู่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคม (ถนน)  และต้องใช้เวลาเดินไกลหลายกิโลเมตร

ขั้นตอนที่  3  การจัดทำเวที

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว  และมีการแจกแจงความถี่  โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเป็นผู้บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์  ก็นำข้อมูลมาจัดเวที  บางตำบลก็ทำถึง 2 ครั้ง  มีการสอบถามปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนความต้องการของกรรมการที่อยากรู้อยากแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเรื่องของปาล์มน้ำมัน  และยางพารา  โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ออกแบบใบสมัคร  เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเพิ่มผลผลิตมาตรฐานสินค้าของยางพารา  และปาล์มน้ำมัน  ปรกฏว่าทางคณะกรรมการศูนย์ฯได้ออกสำรวจความสมัครใจในการเข้าร่วมการถ่ายทอดฯ ปรากฏว่าได้ครบตามจำนวนที่ต้องการคือ  เจ้าหน้าที่  1  คน  รับผิดชอบ  80  ราย  เจ้าหน้าที่  4  คน  ต่อเกษตรกร  320  คน  มีการกำหนดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  มีการวางแผน  ตามความต้องการของเกษตรกรที่สมัครไว้ตามใบสมัคร

ขั้นตอนที่  4  การถ่ายทอดเทคโนโลยี

     สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่  ได้มีการกำหนดวันถ่านยทอดเทคโนโลยีเรื่องปาล์มน้ำมันในวันที่  4, 9  สิงหาคม  2549   ณ  ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่  และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องยางพารา  ในวันที่  3, 8 สิงหาคม  2549  ณ  ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่
     ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพืชทั้ง 2 อย่าง  โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในเรื่องของความคิด  การเสนอความรู้  ประสบการณ์  การเพิ่มผลผลิต  ซึ่งจะได้องค์ความรู้ต่าง ๆ จากการปฏิบัติ  หรือภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง  และเกษตรกรส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์  และบางรายก็จะลดการใช้สารเคมีต่อไป   จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2  ครั้ง  ปรกฏว่าเกษตรกรมีตวามเข้าใจและสนับสนุนแนวทางการผลิตพืชที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานเป็นอย่างดี  บางรายก็จำช่วยประชาสัมพันธ์การลดการใช้สารเคมีด้วย

สรุปวิธีการแก้ไข  การลดใช้สารเคมีในสวนยางพารา  และสวนปาล์มน้ำมัน

1.  ปลูกพืชคลุม  หรือปลูกพืชสดไถกลบในช่วงปาล์มอายุ 1 - 2 ปี  และยางอายุ 1 - 3 ปี 
2.  ใช้วิธีเขตกรรม    การไถ  การตัด
3.  ปลูกพืชอายุสั้น  หรือเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนยางพารา  และปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มรายได้และลดการใช้สารเคมี
4.  ใช้สมุนไพรฉีดควบคุมวัชพืช  และกำจัดโรคแมลงต่าง ๆ
5.  ใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอกใส่ในสวนยาง และปาล์มน้ำมัน 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลากหลายเรื่องเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#km#เกษตรอำเภอทุ่งใหญ่

หมายเลขบันทึก: 62038, เขียน: 22 Nov 2006 @ 11:11 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 11:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)