การสอนให้นักเรียนรักการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในชั้น ม.1-3 จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง โดยการทำโครงงาน 1 ชิ้นงาน ที่ง่าย ๆ และนักเรียนเป็นผู้คิด วางแผนการทำงาน การค้นคว้าให้นักเรียนเลือกค้นคว้าเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่สนใจจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และนำมารายงานในรูปแบบที่กลุ่มนำเสนอ เป็นผลงาน และการสอนจะกระตุ้นโดยการใช้คำถามที่ฝึกการคิด วิเคราะห์ ให้เหตุผล และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน