การสังคมสงเคราะหกลุมชน

การสังคมสงเคราะหกลุมชน

การสังคมสงเคราะหกลุมชนเปนวิธีการสังคมสงเคราะหวิธีหนึ่งที่มุงเนนชวยเหลือบุคคลที่มีความ สนใจ มีความตองการ และมีปญหาที่คลายคลึงกัน ใหมาเขากลุมกัน เพื่อใหมีการติดตอปะทะสังสรรค ภายในกลุม โดยใชกิจกรรมเปนสื่อกลาง วัตถุประสงคก็คือ การพัฒนาบุคลิกภาพในดานตางๆของบุคคล นั่นเอง โดยทั่วไปแลวกลุมไดรับการมองวาเปนระบบเล็กๆระบบหนึ่งทางสังคมที่มีความสําคัญและสามารถ นํามาพัฒนาความสามารถของบุคคลใหเปลี่ยนภาพพจนเกี่ยวกับตนเองในทางดีมากขึ้นใหสามารถแกไข ขอขัดแยงที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความสัมพันธระหวางตัวเขากับบุคคลอื่นๆ ชวยใหบุคคลในกลุมไดพบ กับสิ่งใหมๆในทางสรางสรรคและพัฒนา

การสังคมสงเคราะหกลุมชน จะเนนในเรื่องสําคัญ 2 เรื่องใหญๆ คือ

1. หลักการเกี่ยวกับประชาธิปไตย

2. หลักการเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคมโดยปกติสุข นักสังคมสงเคราะหกลุมชนเปนจํานวนมากเชื่อวา คานิยมทางสังคมตางๆสามารถถายทอดหรือสอน กันไดโดยผานประสบการณของกลุม นั่นก็คือโดยการใหประสบการณการอยูรวมกันในกลุม เปาหมายของ การสังคมสงเคราะหกลุมชนในปจจุบันไมไดมุงแตเฉพาะใหสมาชิกในกลุมไดมีการสนุกสนานรื่นเริงจาก กิจกรรมที่ไดรับในกลุมเทานั้น แตยังเนนที่การแกไขหรือการบําบัดรักษาผูมีปญหาในทางการแพทยมากขึ้น ทักษะในการดําเนนงานสังคมสงเคราะหกลุ่มชน ในการปฏิบัติงาน

นักสังคมสงเคราะหกลุมชนจําเปนตองมีทักษะตางๆดังตอไปนี้

1. ทักษะในการวินิจฉัย

2. วางเปาหมายในการบําบัดรักษา

3. สรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้น

4. นํากระบวนการกลุมไปสูเปาหมายที่แนนอน คือการบําบัดรักษาและการพัฒนา

5. ประเมินดูผลจากการที่ไดใหความชวยเหลือตามขั้นตอนหลักการตางๆของสังคมสงเคราะห กลุมชน

ที่มา http://www.sdtc.go.th/upload/forum/doc4adc1d0ca4b2...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน social workความเห็น (0)