โรงเรียนอู่ทอง กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน ปีการศึกษา 2549   ในวันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  2549  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ด้านร่างกายและจิตใจ  ทำให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และห่างไกลยาเสพติด 
     จากการที่ได้สังเกตการเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักเรียน ทำให้รู้สึกได้ว่านักเรียนมีความสนใจในเรื่องกีฬา และมีความสุขในการทำกิจกรรม  ทั้งในการเชียร์กีฬา  เชียร์ลีดเดอร์  การฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่าง ๆ  จึงถือได้ว่ากีฬาเป็นการฝึกให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
       ดังนั้น  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานของเรา
ให้เขาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง