161210-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Alright & all right

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.09

Ref.#595141


American Heritage Dictionary

อธิบาย การใช้ “alright”

ว่า Usage Panel จำนวน มากกว่า สองในสาม ไม่ยอมรับ รูป “alright”

โดย มีถึง ร้อยละ 90 เห็นว่า ที่ถูก ต้องเขียนแยก “all right”

ถึงแม้มี การใช้ทั่วไปในรูป “alright” ที่ถือว่า “ไม่เป็นมาตรฐาน”

คำคล้ายเช่น “already” “altogether:”

ใช้และยอมรับ ตั้งแต่ “ยุคกลาง”

ขณะที่ “alright” เพิ่งปรากฏ ราว หนึ่งศตวรรษ

และนักวิจารณ์ ถือว่า “สะกดผิด”

ผู้อ่าน อาจมอง การใช้ “alright”

เป็นทางการ เป็น “error” หรือ จงใจละเมิด


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายว่า ถ้าพูดว่า บางสิ่ง ‘is all right’

หมายถึง “เป็นสิ่ง ที่พึงพอใจ” หรือ “ยอมรับได้”

“Is everything all right, sir?”

การสะกด ปกติ ต้องแยกเป็นสองคำ “all right”

ผู้คนส่วนมาก เห็นว่า “ไม่ถูกต้อง” เมื่อสะกดเป็น คำเดียว “alright”


New Oxford American English Dictionary

อธิบาย การใช้ โดยรวม “all” และ “right” เป็นคำเดียว

ให้สะกด “alright” มีบันทึกครั้งแรก ราวปลายศตวรรษที่ 19

(ต่างจาก คำคล้าย “altogether” และ “already” ที่เก่ากว่ามาก)

ไม่มี “logical reason” สำหรับใช้ ยืนยันว่า “all right” ต้องเป็น “สองคำ”

ในเมื่อ รูปคำเดียว อื่น เช่น “altogether” เป็นที่ยอมรับ มานานแล้ว

หากแต่ แม้ พบการใช้ “alright” ทั่วไปอย่างมาก ก็ยังคงเป็น “nonstandard”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย คำ “alright” ไม่มี ในภาษาอังกฤษ

เป็นการ สะกดคำที่ผิด จนเป็นปกติ ของ “all right”

เป็นการแสดงหรือขอให้ยอมรับ (yes)

มักใช้ เมื่อเริ่มต้นประโยค เช่น

All right, I’ll tell you.’

เมื่อบางสิ่งเกิดขึ้น ถ้าเห็นว่า พอใจและยอมรับได้ เช่น

‘Things have thankfully worked out all right.’

เมื่อบางสิ่ง “เป็นที่พึงพอใจ” แต่ยังไม่ดีพอ แต่ยอมรับได้ เช่น

‘The tea was all right.’

เมื่อ ห่วง สภาพจิตใจหรือร่างกาย เช่น

‘Are you all right? You were screaming.’

อนุญาต หรือ ยอมให้ เช่น

‘It’s all right for you to go now.’


Wikitionary

อธิบาย ความแตกต่าง ระหว่าง “alright” และ “all right”

ว่าใช้ “alright” ให้หมายถึง “fine” “good” “okay”

และใช้ “all right” หมายถึง “all correct”

อาจมีทางเลือก

ใช้ “alright” เป็น “interjection” (คำอุทาน) เหมือนกับ “OK”

ขณะที่ใช้ “all right” ในนัยของ “unharmed” หรือ “healthy”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)