161210-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Already

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.09

Ref.#595138


Already และ All ready

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “already”

(เน้น พยางค์ สอง red) ว่า “awl-red-ee”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายการใช้ กริยาวิเศษณ์ “already”

เพื่อแสดง “เวลา” และหมายความว่า “ก่อนหน้า” หรือ “คราวก่อน”

‘When she arrived, her friend had already left.’

‘We discovered that the tickets were already sold.’

ส่วน “all ready” ใช้เป็น “คุณศัพท์”

หมายถึง “สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว” = “completely ready” เช่น

‘They will start for the office when they are all ready.’


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ “already” เมื่ออ้างอิง “การกระทำ” (an action)

ใช้ “already” เพื่อบอกว่า “บางสิ่งได้เกิดขึ้น ก่อนปัจจุบัน”

หรือ “ได้เกิดขึ้น เร็ว กว่าที่คาดไว้”

เมื่อใช้อ้างอิง “การกระทำ”

ผู้พูด British English ส่วนมากใช้ รูป “perfect” ร่วมกับ “already”

โดยวาง “already” ตามหลัง “have” “has” หรือ “had” หรือท้ายประโยค

‘He had already left when I arrived.’

‘I’ve had tea already, thank you.’

ผู้พูด US English จำนวนมาก และผู้พูด British English บางราย

ใช้ รูป “past simple” แทนที่ “present perfect” เช่น

แทนการกล่าวว่า “I have already met him.”

ให้ใช้ว่า “I already met him.” หรือ “I met him already.”

‘You already woke up the kids.’

‘I told you already – he’s a professor.’

ใช้ “already” เมื่ออ้างอิง “สถานการณ์” หนึ่ง

โดยใช้เพื่อกล่าวว่า “มีสถานการณ์อยู่ เมื่อเวลาก่อนหน้าเวลาที่คาด”

ถ้าไม่มี กริยาช่วย ให้วาง “already” นำหน้า กริยา นั้น

เว้นแต่ เมื่อ กริยา นั้น คือ “be”

‘She already knows the answer.’

‘By the middle of June the society already had more than 1000 members.’

ถ้า กริยานั้น คือ “be” ให้วาง “already” ตามหลัง เช่น

‘It was already dark.’

‘Tickets are already available online.’

ถ้ามี กริยาช่วย ให้วาง “already” ตามหลัง กริยาช่วย นั้น

‘The species is already considered endangered.’

ถ้ามี กริยาช่วย มากกว่า หนึ่ง ให้วาง “already”

ตามหลัง กริยาช่วย คำแรก

‘Portable computers can already be plugged into TV sets.’

สามารถ จัดวาง “already” เมื่อเริ่มต้นประโยค เพื่อ “เน้น”

Already the company is three quarters of the way to the target.’


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การจัดวาง “already” ตามหลักไวยากรณ์ ว่า

บ่อยครั้ง วาง “already” ที่ “ท้ายประโยค” เช่น

‘I knew that already.’

‘I was tired already.’

‘I have booked the tickets already.’

สามารถ ใช้ “already” ใน แนวอื่นได้ดังต่อไปนี้

ใช้ “already” นำหน้า กริยา หลัก

‘I already knew that.’

ใช้ “already” ตามหลัง “be” เมื่อใช้เป็น กริยา หลัก

‘I was already tire.’

อย่าใช้ว่า “I already was tired.”

ใช้ “already” ตามหลัง กริยาช่วย ตัวแรก

‘I have already booked the tickets.’

อย่าใช้ว่า “I already have booked the tickets.’


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

อธิบาย การใช้ คำพ้องความหมาย “already” “just” และ “yet”

โดยปกติใช้ “already” และ “yet” กับ “present perfect tense”

แต่ใน US English ยังสามารถใช้กับ “simple past tense” ได้ด้วย

‘I already did it. Did you eat yet?’

การใช้แบบ “simple past tense” สำหรับการพูด มากกว่า เขียน

แต่ ผู้ใช้ US English บางราย ไม่ยอมรับ แม้แต่ในการพูด

โดยให้ใช้ “present perfect” ที่ใช้เสมอใน British English เช่น

‘I ‘ve already done it. Have you eaten yet?’

ใช้ “just” ส่วนใหญ่ กับ “perfect tenses” ใน British English

และใช้ กับ “simple past” ใน US English

(British) = “I’ve just had some bad news.”

(US) = “I just got some bad news.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)