​เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 วันดินโลก

​เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 วันดินโลก

8 ธันวาคม 2559

ทีมวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย[1]

ในทางเศรษฐศาสตร์ (Economics) นั้น “ดิน” (Land) ถือเป็นหนึ่งใน 4 ปัจจัยการผลิต (Production) ที่สำคัญ ในคุณสมบัติของดินที่เป็นปัจจัยการผลิตนั้น “ดิน” (Soil) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะการกสิกรรม หรือ การเกษตรกรรม (Agriculture)[2]

เมื่อ 2ธันวาคม2557 มีประกาศ “สำนักพระราชวัง”ออกมาฉบับหนึ่ง เกี่ยวกับวันดินโลก(World Soil Day - WSD) และปีดินสากล (International Year of Soils)ความตอนหนึ่งว่า [3]

“ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญขององค์การอาหารและเกเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9วันดินโลก

8 ธันวาคม 2559

ทีมวิชาการ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย[1]

ในทางเศรษฐศาสตร์ (Economics) นั้น “ดิน” (Land) ถือเป็นหนึ่งใน 4 ปัจจัยการผลิต (Production) ที่สำคัญ ในคุณสมบัติของดินที่เป็นปัจจัยการผลิตนั้น “ดิน” (Soil) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะการกสิกรรม หรือ การเกษตรกรรม (Agriculture) [2]

เมื่อ 2ธันวาคม2557 มีประกาศ “สำนักพระราชวัง”ออกมาฉบับหนึ่ง เกี่ยวกับวันดินโลก (World Soil Day - WSD) และปีดินสากล (International Year of Soils)ความตอนหนึ่งว่า [3]

“ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ไปทรงร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลกและเริ่มการจัดงานเฉลิมฉลองปีดินสากล ปี 2558 อย่างเป็นทางการ และเชิญพระราชดำรัสหัวข้อ “Healthy Soil for a Healthy Life” ไปพระราชทานในงานเฉลิมฉลองดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557”

5 ธันวาคมของทุกปี นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ แล้ว ยังเป็น “วันดินโลก”ด้วย ก็สมดังพระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช” ดังที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เคยมีรับสั่งกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงความหมายของพระนาม “ภูมิพล” ไว้ว่า “อันที่จริง เธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน”

สถานการณ์โลกมีการคุกคามเรื่องดิน

ปัจจุบันทั่วโลกมีสถานการณ์การคุกคามเรื่องดิน (Threats on soil functions) อยู่ 9 ลักษณะ ได้แก่ (1) Soil acidification (2) Soil biodiversity loss (3) Soil compaction (4) Soil contamination (5) Soil salinization and sodification (6) Soil nutrient imbalance (7) Soil sealing (8) Soil organic carbon loss (9) Soil erosion [4]

พระอัจฉริยภาพแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนา “ดิน”

ที่สำคัญมาก 2 เรื่อง ได้แก่ (1) “หญ้าแฝก” กำแพงมีชีวิตในการอนุรักษ์หน้าดินทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญ้าแฝก” พืชพื้นบ้านของไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและยังเป็นการอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินและ (2) ทฤษฎี “แกล้งดิน” อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด [5]

เทิดพระเกียรติศาสตร์ของพระราชา “5 ธันวาคม วันดินโลก”

สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี 2002 (พ.ศ.2545) ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences: IUSS) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน [6]

จากที่ประชุม World Congress of Soil Science ครั้งที่ 19 ปี 2012 (พ.ศ.2555) ที่เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟนนอร์ทคลิฟฟ์ กรรมการบริหารและอดีตเลขาธิการ IUSS พร้อมคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก และกราบบังคมทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่ง A life membership [7]

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ที่ 68ปี 2013 (พ.ศ.2556)ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของUN ได้ลงมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day - WSD) [8]

และในปี 2015 (พ.ศ.2558)UN กำหนดให้เป็น “ปีแห่งดินสากล” สากล (International Year of Soils)เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อการพัฒนาการเกษตร โภชนาการและความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อรับมือต่อความท้าทายของการเพิ่มจำนวนประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง [9]

UN จัดกิจกรรมวันดินโลกปี 2559 [10]

นับเป็นข่าวที่น่าปลาบปลื้มยินดีที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations – UN) ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี 2559 (WSD- World Soil Day 2016) เทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในหลวงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะด้านการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอนุรักษ์ดินที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559

เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดินและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปีสากลแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (2016 International Year of Pulses)ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมวันดินโลกในปีนี้ด้วย ในการนี้ มีผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคการเกษตร และภาคประชาสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการอภิปรายภายใต้หัวข้อ “Soil and pulses, a symbiosis for life and halting soil degradation” โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “The Lifetime Journey of the World’s Development King” ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ด้วย

ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม2559 มีจัดงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่ เอฟเอโอ กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีด้วย

ไทยจัดงานวันดินโลกปี 2559ด้วย [11]

งานวันดินโลก 3-5 ธันวาคม2559ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทราในหัวข้อ “Soils and Pulses, Symbiosis for Life : ดินและถั่ว...เกื้อกูลชีวิต” เพื่อให้สอดคล้องกับปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้ง (International Year of Pulses) ที่สหประชาชาติได้กำหนดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของถั่วเมล็ดแห้ง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ที่หาง่าย ราคาถูก และปลูกได้ในพื้นที่แห้งแล้งที่มีน้ำน้อย ดังนั้น ถั่วจึงเป็นพืชอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการของประชากรโลก ทำให้มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร และช่วยลดปัญหาความอดอยาก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทย นอกจากพืชตระกูลถั่วจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยปลูกเพื่อประโยชน์ทางการบริโภค และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมด้วย

มีนิทรรศการกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงสาธิตการปลูกถั่วเพื่อบำรุงดิน และจำหน่ายสินค้าที่ผลิตมาจากถั่วซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 มีข้าราชการ หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและน้อมรำลึกพรมหากรุณาธิคุณพร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเพลงสรรเสริญพระบารมี

นี่คือพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน องค์ภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของชาวไทย ที่สาธยายไม่หมด[1]PhachernThammasarangkoon&Ong-art saibutra, Municipality Officer ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8ธันวาคม2559 ปีที่ 67 ฉบับที่ 23236หน้า 10, การเมืองท้องถิ่น : บทความพิเศษ &หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 64 ฉบับที่ 11วันศุกร์ที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 16ธันวาคม 2559, หน้า 66

[2]ดู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กับเศรษฐศาสตร์, 4 พฤศจิกายน 2559, http://thaipublica.org/2016/11/pier-13/

[3]5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่9 และเป็นวันดินโลก(World Soil Day), 4 ธันวาคม 2559, 08:15:29 น., http://oknation.nationtv.tv/blog/fb26photo/2016/12...&จากนิตยสาร“สารคดี” ปีที่ 23 ฉบับที่ 274 เดือนธันวาคม 2550 หน้า 80.

[4]World Soil Day 2016 : 'Soils and pulses, a symbiosis for life', Threats on soil functions,

http://www.fao.org/global-soil-partnership/world-s...

[5]5 ธันวา “วันดินโลก”เทิดพระเกียรติมหาราชา, สสค.- สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2 ธันวาคม 2557, http://www.qlf.or.th/Home/Contents/972

[6]มติ UN รับรองให้ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก, 7 ธันวาคม 2556, http://hilight.kapook.com/view/94484

[7]จากนิตยสาร “สารคดี” ปีที่ 23 ฉบับที่ 274 เดือนธันวาคม 2550 หน้า 80, อ้างแล้ว

[8]5 ธันวาคม วันกษัตริย์โลก แชร์กันมั่ว ที่จริงคือ วันดินโลก ตามมติ UN, 2 พฤศจิกายน 2559, http://hilight.kapook.com/view/144410&Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2013, Sixty-eighth session Agenda item 25, World Soil Day and International Year of Soils, 7 February 2014, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol...

[9]มติ UN รับรองให้ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก, kapok.com, 7 ธันวาคม 2556, อ้างแล้ว

[10]UN จัดกิจกรรมวันดินโลก เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9, 1 ธันวาคม 2559, http://news.thaipbs.or.th/content/258315

[11]พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day), 5 ธันวาคม 2559,

& กรมพัฒนาที่ดินเตรียมจัดงาน“วันดินโลก”3-5 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน, โดย MGR Online, 26 พฤศจิกายน 2559, http://www.manager.co.th/UpToDate/ViewNews.aspx?NewsID=9590000118240


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Local Administrationความเห็น (0)