โรงสีข้าวพระราชทาน โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงสีแห่งความสุขร่วมกัน

โรงสีข้าวพระราชทาน โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงสีแห่งความสุขร่วมกัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จ ฯ แทนพระองค์ทรงเปิด " โรงสีข้าวพระราชทาน โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ " เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวนหกล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน เพื่อสร้างโรงสีข้าวพระราชทาน

ณ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงสีข้าวพระราขทานเป็นงานสำคัญในโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชทานดำริ โดยมีพระราชพิพัฒนาทร (ถาวร จิตฺตถาวโร) เป็นประธานอุปถัมภ์อำนวนการ

เพื่อสนองงานตามแนวพระราชดำริ ให้เป็น "โรงสีแห่งความสุขร่วมกัน" เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่จะขายข้าวได้ในราคายุติธรรม ผู้บริโภคก็จะได้สินค้าดี ราคาที่เหมาะสมเช่นกันและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริที่เป็นรูปธรรม

นโยบาย เป้าหมายและแนวปฏิบัติของโรงสีข้าวพระราชทานมุ่งเน้นและหวังผลที่จะทำให้โรงสีข้าวพระราชทานเป็น "โรงสีแห่งความสุขร่วมกัน" ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า

... แต่ถ้าพูดถึงข้าวที่โรงสีนี้ใช้ ไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ราคาที่เหมาะสมเกษตรกรก็มีความสุข เพราะขายข้าวได้ที่ราคาเหมาะสม และผู้บริโภคก็ซื้อในราคาถูกเพราะไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงผู้ผลิต ผู้บริโภคก็มีความสุข...


พีระพงศ์ วาระเสน
อดีตนักวิชาการสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน
โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
FB_การสหกรณ์ไทย By พีระพงศ์ วาระเสน

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ที่มา : http://ftiebusiness.com/shop3/profile.php?uid=4206...


ในคลิปด้านล่างนี้

ขอแก้ไข

"ตำบลโนนศิลาแลง" แก้ไขเป็น "ตำบลโนนศิลาเลิง"

คำว่า "ทรงพระราชทาน" แก้ไขเป็น "พระราชทาน" เพราะคำ พระราชทานเป็นราชาศัพท์ จึงมิต้องมีคำว่าทรงนำหน้า

ขอขอบคุณ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ จส.100 ที่ได้สนับสนุนโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาโดยตลอดตั้งแต่ต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)