"คู่รัก" พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน

"คู่รัก พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน"

ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ธรรมะรับอรุณ ณ "บ้านเย็นยิ้ม"
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2559

...
"ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภรรยาและสามีทั้งสอง พึงหวังพบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ ทั้งสองเทียวพึง เป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีความผาสุกทั้งสองฝ่าย มีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีล และวัตร (การปฏิบัติ) เสมอกัน ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก."

Image result for อธิษฐานธรรม

ดังนั้น เมื่อหญิงชายปรารถนาจะได้พบกัน เป็นคู่ครองกันอีกในชาติภพต่อๆ ไป หญิงชายทั้งสองนั้นต้องปฏิบัติตามพุทธพจน์ และมีการตั้งจิตปรารถนา ดังนี้

๑. มีศรัทธาไปในแนวทางเดียวกัน เช่นถือศาสดาองค์เดียวกัน เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรมเหมือนกัน
๒. รักษาศีลให้เสมอกัน บุคคลที่มีศีลเสมอกัน ย่อมอยู่ร่วมกันได้ในปัจจุบัน เพราะศีลที่ร่วมรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้ว ย่อมทำหน้าที่ สร้างความอบอุ่น เชื่อมั่นในกันและกัน ไว้วางใจกันได้อย่างสนิทใจ
๓. ให้ทานและยินดีในการบริจาคเสมอกัน จาคะที่ร่วมกันยินดีโดยพร้อมเพรียง ย่อมก่อความรู้สึกซึ้งใจอย่างใหญ่ เหมือนอยู่ด้วยกันจะเป็นที่พึ่งให้กัน ปลอดภัยร่วมกัน ประคับประคองกัน ไม่มีวันล้มพร้อมกัน
๔. ทำปัญญาให้เสมอกัน การทำปัญญาให้เสมอกัน มีการปฏิบัติสมาธิภาวนา จะทำให้ทั้งสอง มีความเข้าใจในโลกธรรมเสมอกัน มีความเข้าใจในสุขและทุกข์ จากการอยู่ร่วมกัน และยอมรับกันได้
๕. มีเป้าหมายหลักร่วมกัน คือการดับทุกข์ทั้งปวง และมุ่งตรงสู่พระนิพพานเสมอเหมือนกัน คอยเป็นกำลังใจให้กันและกัน ในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทำหน้าที่เสมือนกัลยาณมิตร คอยฉุดรั้งหนุนนำให้ประกอรปแต่กรรมดี

(บาลี) จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๑/๕๖.

Cr. รูปภาพจาก Wordpress
...
ธรรมะรักษา วิปัสสนาคุ้มครองค่ะ
อจ.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย (ฉัตรนะรัชต์)

ขอน้อมอุทิศถวายบุญกุศล เป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะรับอรุณ ณ บ้านเย็นยิ้มความเห็น (0)