161119-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Y – Young & youthful

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Young & youthful

(DPWE) อธิบายว่า ทั้งสองคำเป็น Adjectives

อ้างอิง “ห้วงเวลา ช่วงต้นของชีวิต หรือ การเติบโต” เช่น

‘A young person’ และ ‘A youthful person’

ในความหมายนี้

ใช้ “young” บ่อยครั้งกว่า อ้างอิงถึง “สิ่งที่มิใช่ มนุษย์” (nonhuman)

‘A young tree’ แทนที่จะใช้ ‘A youthful tree’

ส่วน “youthful” เสนอ แง่มุม ที่ดี อย่างได้ผล กว่า “young”

ว่าเป็น “อายุน้อย” (youth) ที่ประกอบด้วย

“vigor” “strength” “liveliness” และ “hopefulness” เช่น

She has a healthy, youthful attitude towards life.’

‘She is not young in years, but somehow she has kept her youthful figure.’

คนฉลาด เคยกล่าวไว้ว่า “ถึงแม้ ไม่มีใคร คงความ ‘young’ อยู่ได้ตลอดไป”

หากแต่ ทุกคน “ปรารถนา จะคงความ ‘youthful’”


(LDCE) ให้คำอธิบาย “young” และ คำเกี่ยวเนื่อง

ว่า “young” คือ ผู้ที่ยังไม่ “old” เช่น

“A young man of about 22.’

Young people are often unable to get jobs.’

Small/little หมายถึง “small child” ที่มีอายุน้อย

โดย “little” จะมีสำเนียง ไม่เป็นทางการ มากกว่า “small”

และใช้ ในภาษา พูด เช่น

‘They have two small children

‘We used to go camping a lot when the kids were little.’

Teenage (ใช้ นำหน้า นาม)

หมายถึง “ผู้มีอายุ ในช่วง ระหว่าง 13 – 19 ปี

‘A group of teenage boys.’

‘They have three teenage children.’

Adolescent ใช้เฉพาะ ในการเขียน หมายถึง

“ผู้คนในช่วงอายุ ที่เปลี่ยน จาก “child” ไปสู่ “adult”

ใช้โดยเฉพาะ เมื่อกล่าวถึง “ปัญหา”

ที่ “young people” ประสบในช่วงอายุนี้

‘Sudden mood changes are common in adolescent girls.’

Juvenile ออกเสียง เน้น พยางค์ แรก (joo)

ใช้ นำหน้า นาม เป็นทางการ

มีความหมาย “เกี่ยวข้องกับ ‘young people’ ผู้ก่อ “อาชญากรรม”

‘Juvenile crime.’

‘A special prison for juvenile offenders.’

Youthful ใช้เฉพาะ ในการเขียน หมายถึง

“ดูเหมือน ‘young’” หรือ “เป็นแบบฉบับ ของคนที่ ‘young’”

บ่อยครั้ง “ใช้ให้หมายถึง “บางคน ที่อายุไม่ ‘young’ แล้ว”

‘A youthful 55-year old.’

‘The photograph showed a youthful, smiling Rose.’

Junior หมายถึง “ผู้มีอายุ น้อยกว่า”

เมื่อใช้ใน การกีฬา หมายถึง “กีฬา เล่นโดย ‘young people’

‘The junior championships.’


DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

LDCE = Longman Dictionary of Contemporary English

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)