การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

นู๋นาย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา : การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

2. คำสำคัญ : ชมรมผู้สูงอายุ / การส่งเสริมสุขภาพ

3. สรุปผลงานโดยย่อ :

ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าวังผา มีกลไกที่เข้มแข็งประกอบด้วย ข้าราชการเกษียณอดีตผู้นำชุมชนผู้นำด้านศาสนาของชุมชน และมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2535 ต่อมาได้มีการพัฒนาการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชุมชน อสม. ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมตำบลท่าวังผา การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลท่าวังผา ในการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทำให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น 1.)มีคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้งระดับชุมชน และตำบล 2.) มีการประชุมสัญจรทุกหมู่บ้าน 3. ) มีการส่งเสริมสุขภาพกายใจตามบริบทของพื้นที่เช่น รำวงมะเก่า อังกะลุง เปตอง ตลาดนัดผู้สูงอายุ และ4.)โรงเรียนผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองตามบริบทของพื้นที่ ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับการเยี่ยวยาด้านจิตใจจากเพื่อนสมาชิกผู้สูงอายุด้วยกันมากขึ้นทำให้ผู้สูงอายุตำบลท่าวังผามีความพึงพอใจและร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมากขึ้น

4. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร : โรงพยาบาลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

5. สมาชิกทีม : นางนภาพร มหายศนันท์ พยาบาลวิชาชีพ/นางประภัสสร จงจิตร นักวิชาการสาธารณสุข/ทันตแพทย์วุฒิพงศ์ ธนะขว้าง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 6. เป้าหมาย :

ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ต้นแบบของการจัดการสุขภาพประชาชนวัยสูงอายุแบบมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

ตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกันปัจจุบันปี 2558 ตำบลท่าวังผามีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดร้อยละ 15.36 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุมีทั้ง ทางกายและทางจิตปัญหาทางกายส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ8.70 โรคเบาหวาน ร้อยละ2.74 และมีผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องพึ่งพิงร้อยละ 8.69 ปัญหาทางจิตก็เกิดจากความเครียดจากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่การที่ต้องอยู่เพียงลำพังไม่มีคนดูแล เพราะลูกหลานไปทำงานนอกบ้านหรือต่างจังหวัด ดังเช่น ปี 2556 พบว่ามีผู้สูงอายุฆ่าตัวตายสำเร็จถึง 2 คนจากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าวังผาซึ่งมีแกนนำที่สำคัญมาจาก ข้าราชการเกษียณอดีตผู้นำชุมชนผู้นำด้านศาสนาของชุมชน ได้มีการรวมกลุ่มขึ้นเพื่อรวมกลุ่มจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพกาย

8. กิจกรรมการพัฒนา :

8.1 การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ และรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุ

8.2 การออกแบบ วางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายชุมนซึ่งประกอบด้วย อสม. ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมตำบลท่าวังผา การศึกษานอกโรงเรียน และโรงพยาบาลท่าวังผา

8.3 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการตนเองของผู้สูงอายุผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าวังผา โดยการสนับสนุนการดำเนินงานโดยวิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน

8.4 การปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามแผนการดำเนินงาน

8.5 การประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :

ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าวังผามีกลไกการทำงานที่ชัดเจนมีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของทุกชุมชนมีแผนการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานทุก 2 เดือนมีวาระและบันทึกการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1.มีการออกติดตามเสริมพลังการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ปีละ1ครั้ง/หมู่บ้าน(ผู้สูงอายุสัญจร)โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

2. มีการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบการส่งเสริม กีฬา วัฒนธรรม ประเพณีตามบริบทของพื้นที่ เช่น รำวงมะเก่า อังกะลุง เปตอง และตลาดนัดผู้สูงอายุ

3. มีการพัฒนาศักยภาพการจัดการตนเองในรูปแบบ “โรงเรียนผู้สูงอายุ” โดยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนน่าน

10. บทเรียนที่ได้รับ :

การทำให้ชมรมผู้สูงอายุได้รับรู้ปัญหาของตนเอง และได้เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเองร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งผลทำให้เกิดความร่วมมือของผู้สูงอายุที่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

11. การติดต่อกับทีมงาน :

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ นางนภาพร มหายศนันท์

ชื่อองค์กร รพ.ท่าวังผา ที่อยู่ โทรศัพท์/email 054-059666-70

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มือใหม่หัดเขียนความเห็น (0)