​การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วิธีการจัดการเรียนการสอน : ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การที่ครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ แล้วนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ซึ่งยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) โดยใช้กระบวนการ Five Steps ประกอบด้วย 1) การสร้างประเด็นคำถามและคาดเดาคำตอบ 2) การสืบค้นและรวบรวมความรู้ 3) การสร้างกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ 4) การสรุปผลการเรียนรู้และนำเสนอ และ 5) การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทางสังคม ในการจัดกระบวนการการเรียนรู้

วิธีการวัดและการประเมินผล : การวัดและการประเมินผลไม่ได้ใช้เพื่อชี้ว่า ผ่าน-ตก แต่ใช้เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนในด้านองพัฒนาการการเรียนรู้ ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการทำงาน และด้านเจตคติและบุคลิกภาพต่อการทำงาน ซึ่งผลการวัดและการประเมินผลทั้งสามด้านนี้ต้องมีความสอดคล้องกัน หากมีความขัดแย้งด้านใดด้านหนึ่งถือว่าผิดปกติ ครูจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขให้เกิดความสอดคล้องกัน

การประเมินมีจุดเน้นคือ 1) สร้างสมดุลในการประเมิน 2) เน้นการนำประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติขิงผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน 3) ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4) สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ

การวัดและการประเมินผลต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งได้แก่ การมีจุดมุ่งหมายของการประเมินชัดเจน มีจุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจนและเหมาะสม มีวิธีการประเมินเหมาะสมมีสุ่มตัวอย่างการปฏิบัติได้ดี และการประเมินต้องแม่นยำปลอดจากความลำเอียงและบิดเบือน ถือเป็นหลักการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นสำคัญ

วิธีที่ใช้ในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่

1. ด้านพุทธิพิสัย เช่น การทดสอบปรนัย การทดสอบการปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ

2. ด้านทักษะพิสัย เช่น การทดสอบภาคปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ

3. ด้านจิตพิสัย เช่น การรายงานตนเอง การสอบถาม การตรวจสอบประวัติ แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ

แหล่งที่มา : https://drive.google.com/file/d/0B2MO6DJ-o-rBYUVDV...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ความเห็น (7)

ได้ความรู้มากค่ะ

ขอคุณสำหรับเนื้อหาดี ๆ นะจ๊ะ

เนื้อหาดีมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ

เนื้อหาดีมากๆค่ะ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

เนื้อหาดีมากค่ะ