ประวัติความเป็นมา ตำบลงิ้วราย นครชัยศรี


ชุมชนหรือหมู่บ้านงิ้วรายมีมานานก่อน พ.ศ. ๒๓๗๕ แต่เดินมีฐานะเป็นเพียงชุมชนหรือหมู่บ้าน ระยะต่อมาเมื่อมีการแบ่งการปกครองเป็นตำบลมีชื่อเรียกตำบลท่าเรือ และได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลท่าเรือมาเป็นตำบลงิ้วรายจนถึงปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวัด

ประวัติความเป็นมา ชุมชนตำบลงิ้วราย นครชัยศรี

ชุมชนงิ้วรายเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ขาดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนหรือหมู่บ้านงิ้วราย จึงต้องอาศัยการสืบค้นจากวรรณคดีไทย ซึ่งจากการสืบค้นประวัติศาสตร์จากวรรณคดี มีวรรณคดีที่กล่าวถึง ชุมชนหรือหมู่บ้าน"งิ้วราย" ตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๓๗๕ โดยมีกล่าวไว้ในนิราศพระประธม ของสุนทรภู่ พ.ศ. ๒๓๗๕ โคลงนิราศพระประธม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงพระนิพนธ์นิราศนี้ในรัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๗๗ นิราศพระปฐมของหลวงจักรปาณี (ฤกษ์) พ.ศ. ๒๔๑๗ และนิราศพระแท่นดงรัง ของหมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) หรือเสมียนมี เป็นกวีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ร่วมสมัยกับสุนทรภู่ มีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๓๕๘ จนถึงในราว พ.ศ.๒๔๑๔ (ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/617752 )

ประวัติงิ้วรายจากเอกสารของทางราชการในหนังสือประวัติวัดในจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ หน้า ๒๗๙-๒๘๐ ในประวัติวัดงิ้วราย ได้กล่าวไว้ว่า "ชื่อที่มาของงิ้วราย มาจากสมัยก่อนมีไม้งิ้วขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ดังความตอนหนึ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือนิราศพระแท่นดงรัง ซึ่งกวีแต่งไว้เมื่อผ่านคลองมหาสวัสดิ์ ผ่านวัดงิ้วราย ผ่านนครปฐม ไปพระแท่นดงรัง จึงสันนิษฐานว่า งิ้วราย มาจากเหตุนี้"

ต้นงิ้ว ริมแม่น้ำนครชัยศรี(ท่าจีน)ในวัดงิ้วราย ปัจจุบันเหลือเพียง ๖ ต้น


ตำบลงิ้วราย จากการบอกเล่าเดิมเป็นตำบลใหญ่ตำบลหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงคลองบางกระบ้า ยังในอดีตยังไม่เรียกว่าตำบลงิ้วราย ต่อมามีการแบ่งแยกตำบลใหม่ จึงใช้ชื่อตำบลท่าเรือ เนื่องจากสมัยก่อนชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะสำหรับการเดินทาง และตลาดงิ้วรายในอดีตยังเป็นท่าเรือของบริษัท สุพรรณขนส่ง ซึ่งประกอบธุรกิจเดินเรือจากงิ้วรายไปสุพรรณบุรี และงิ้วรายไปมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และเป็นจุดต่อรถไฟเพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร การเกิดขึ้นของบริษััทสุพรรณขนส่ง ทำให้ตลาดงิ้วรายมีความคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเป็นชุมทางในการค้าขายการขนส่งสินค้า และการเดินทางการเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อครั้งนั้นยังไม่มีรถโดยสารหรือเส้นทางคมนาคมทางบก ผู้คนต้องนั่งเรือมาตามลำน้ำนครชัยศรี และสิ้นสุดการเดินทางที่ชุมชนแห่งนี้ และจึงเดินทางต่อด้วยรถไฟไปยังสถานที่เป้าหมายของตน สาเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อจากตำบลท่าเรือมาเป็นตำบลงิ้วราย น่าจะให้ชื่อตำบลสอดคล้องกับชื่อวัดงิ้วราย ซึ่งในอดีตบริเวณวัดนี้มีต้นงิ้วขึ้นอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนจากชื่อตำบลท่าเรือมาเป็นตำบลงิ้วราย

จากที่กล่าวมาจึงพอกล่าวไว้ว่าชุมชนหรือหมู่บ้านงิ้วรายมีมานานก่อน พ.ศ. ๒๓๗๕ แต่เดินมีฐานะเป็นเพียงชุมชนหรือหมู่บ้าน ระยะต่อมาเมื่อมีการแบ่งการปกครองเป็นตำบลไม่มีหลักฐานปรากฎชัดว่าระยะแรกใช้ชื่อว่าตำบลอะไร แต่ต่อมามีเรียกชื่อตำบลท่าเรือ และได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลท่าเรือมาเป็นตำบลงิ้วรายจนถึงปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวัดและชื่อสถานีรถไฟ


แผนที่งิ้วราย มหาสวัสดิ์ นครไชยศรี พ.ศ.2457 โดยกรมแผนที่ทหาร (ภาพจาก หนังสือเล่าขานตำนานศาลายา เปิดบันทึกเรื่องเก่าๆ ไม่เล่าก็ลืม, อภิลักษณ์ เกษมผลกูล บรรณาธิการ. 2552)

ประวัติความเป็นมาวัดงิ้วราย

ในส่วนของชุมชนหรือหมู่บ้านหรือตำบลงิ้วราย ในหนังสือประวัติวัดในจังหวัดนครปฐม หน้า ๒๗๙-๒๘๐ กล่าวไว้ว่าชื่อมาของงิ้วราย มาจากสมัยก่อนมีไม้งิ้วขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ดังปรากฎในวรรณคดีเรื่องนิราศพระประธม และนิราศพระแท่นดงรัง ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนประวัติความเป็นมาวัดงิ้วราย

ในหนังสือประวัติวัดในจังหวัดนครปฐม หน้า ๒๗๙-๒๘๐ กล่าวไว้ว่า วัดงิ้วราย สันนิษฐานว่าเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (บางตำนานว่าสร้างราว พ.ศ. ๒๓๖๐) เพราะลักษณะอุโบสถเป็นแบบหลังคาชั้นเดียว มุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีลักษณะคล้ายเรือสำเภา มีภาพลายนูนก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ มีประตูเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว มีหน้าต่างด้านละ ๒ บาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถ (ปัจจุบันนี้รื้ออกแล้วก่อสร้างเป็นวิหารเรือนแก้วขึ้นแทนที่ มีเพียงประตูหน้าด้านเดียว) พระพุทธรูปอันเป็นพระประธานอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงประทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย มีพระพุทธรูปทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบพระประธานอีก ๕ องค์

สถานีรถไฟวัดงิ้วราย กับความเงียบเหงาในฐานะสถานีรถไฟชั้นสา

ทางเข้าตลาดงิ้วราย บริเวณสถานีรถไฟขอขอบคุณ : อ.บุญครอง คันธฐากูร เฟสบุคกลุ่ม "‎สุพรรณบ้านเรา" ภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สถานีวัดงิ้วราย ราวปี พ.ศ.2490 ไปสุพรรณฯ ขึ้น ลง เรือ ที่นี่ ตั้งอยู่ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้านบนของภาพจะมองเห็นแม่น้ำท่าจีน มีอาคารท่าเรือเมล์แดงไปสุพรรณบุรี

ภาพท่าเรืองิ้วราย ขอบคุณภาพจาก นายกฯสมัชชา ทองสิมา นายก อบต.งิ้วรายความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี