งานสนับสนุนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2548       ลงนามโดย  นายจาตุรนต์  ฉายแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       ใจความโดยสรุปว่า ให้สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ทุกสังกัด ใช้   มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย     เป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียง คุณภาพ และ หน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการพัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับดูแล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด


            สิ่งที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ คือ  ต้องจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  ตามมาตรฐานของ  สพฐ.  จำนวน  18  มาตรฐาน  โดยโรงเรียนจะต้องดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม   บางครั้งต้องแสดงหลักฐาน  เอกสาร หรือข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจน  

            โรงเรียนจะต้องมีเกณฑ์ที่จะประเมินตัวเองตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐาน   โดย
            -ในทุก งาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่โรงเรียนดำเนินการต้องกำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัด  ความสำเร็จ 
            
             -มีการประเมินและสุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

            -นำผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้การดำเนินงานดีขึ้น

             -งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแก้ไข และดำเนินการต่อในโอกาสต่อไป

 โรงเรียนใดที่ประสบความสำเร็จ มั่นใจว่ามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีแล้วก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจากเดิมอีก  เพราะว่า  มาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของ สพฐ. หรือมาตรฐานของ สมศ  นั้น  เป็นมาตรฐานขั้นต่ำเท่าน้น      ยังไม่ได้มาตรฐานในระดับสากล   ดีแล้วก็ยังต้องพัฒนาขึ้นและให้คงทนถาวร  ส่วนในเรื่องการรับการประเมินภายนอกนั้นเป็นผลพลอยได้  บ้านสวย  สะอาด  เป็นระเบียบ  คนในบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข  แขกไปใครมา ก็ไม่ต้องกลัวคอยต้อนรับด้วยความยินดี  หยิบของต่าง ๆ ตามที่ผู้มาเยือนต้องการ   ตอบคำถามด้วยความมั่นใจและยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดี  ถ้อยคำสุภาพอ่อนหวาน  รับรองว่าผู้มาเยือนต้องประทับใจแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวจริง

คำสำคัญ (Tags)#ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 61857, เขียน: 21 Nov 2006 @ 18:08 (), แก้ไข: 03 Apr 2012 @ 17:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ชอบคำนี้มาก  ตอบคำถามด้วยความมั่นใจ จะตอบได้ต้องผ่านการทำได้นะคะ