จากการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มาหลายปี สังเกตพฤติกรรมเด็ก และความตั้งใจเรียนส่วนมากจะไม่สนใจเรียน ไม่ทำแบบฝึกหัด แต่เมื่อเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่โดยสอนปนเล่นกับนักเรียนจะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจยิ่งขึ้น  สอนโดยการให้ตอบคำถาม ตอบได้มีรางวัล แข่งขันการคิดเลขเร็ว แล้วเริ่มสอนในเนื้อหาที่จะเรียน ใช้คำถามที่นักเรียนตอบได้ เนื้อหาง่ายๆ ตัวเลขน้อยๆ  สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ให้การบ้านที่ทำในชั่วโมงสอนแล้วเหลือกับไปทำที่บ้านไม่มากนัก  สังเกตการณ์ตอบรับของนักเรียนจะตั้งใจเรียนมากขึ้น และทำงานส่งเกือบ 100%