การรับสมัครบุคลาเข้าทำงานในระบบราชการ เราจะต้องระบุคุณสมบัตเฉพาะตำแหน่ง ของตำแหน่งที่เราจะรับเข้าทำงาน  ในวันนี้มีข้อคำถามเกิดขึ้น และมีการวิเคราะห์ออกไปในหลายลักษณะ  ทำให้ไม่มีบทสรุป และจะต้องนำหารือมหาวิทยาลัยเพื่อวิเคราะห์ต่อไป  

จึงอยากนำคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นตัวอย่างให้เพื่อน ๆ เพื่อ ลปรร  ว่า การตีความในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตาม Job Description ดังกล่าว ตีความได้ว่าอย่างไรบ้าง 

ตัวอย่าง ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา

คณะมีตำแหน่งนักกิจการนักศึกษาว่าง 1 ตำแหน่ง รับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตาม JD คือ
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


  • ข้อคำถาม

1) คณะสามารถรับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาทางการศึกษา หรือสังคมศาสตร์ได้เท่านั้น (เพราะระบุว่า  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา หรือสังคมศาสตร์ )

2) คณะสามารถรับผู้ที่จบวุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาการศึกษาหรือสังคมศาสตร์ ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องจบวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสังคมศาสตร์ก็ได้  (เพราะใช้คำว่า "หรือ" ต่อจากข้อ 1)

ใครมีความรู้ หรือมหาวิทยาลัยใดมีแนวปฏิบัติอย่างไร รบกวนช่วยแนะนำด้วยค่ะ