สร้างสรรค์เศษวัสดุให้ฟื้นคืนชีพ             ครูจะพูดย้ำตลอด   ให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต   ไม่ว่าจะพบเห็นสิ่งใดที่ถูกใจให้จดบันทึกหรือวาดรูปร่างและโครงสร้างไว้ตามความเข้าใจของเรา   แล้วนำมาคิดวิเคราะห์เพื่อดัดแปลงนำสิ่งอื่นมาทดแทนใช้แทนกันได้   เป็นการลอกเรียนแบบรูปร่างและโครงสร้างเท่านั้น   เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำสิ่งอื่นมาใช้แทนกันได้   ครูคอยชี้แนะให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเศษวัสดุว่ามีประโยชน์สามารถนำมาใช้ทดแทนในสิ่งที่นักเรียนพบเห็นมา   เมื่อนักเรียนนำผลงานมาส่งจะให้นักเรียนอธิบายว่าได้แนวคิดมาจากอะไรและนำเศษวัสดุอะไรมาประดิษฐ์บ้างซึ่งสิ่งประดิษฐ์มีประโยชน์อย่างไร   เช่น นำมาเป็นของใช้  ของเล่น  หรือของตกแต่ง         จากการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และสนุกต่อการทำงานที่เกิดจากความคิดและความสามารถของตนเองเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับนักเรียน   เมื่อนำผลงานมาเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ของตนให้กับผู้อื่นด้วยความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ   ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำผลงานมาส่ง          ครูจะได้ผลงานจากนักเรียนทุกคนเนื่องจากครูไม่ได้กำหนดหรือตีกรอบตายตัวเพียงแต่กำหนดให้นักเรียนนำเศษวัสดุมาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดเป็น ของเล่น  ของใช้ หรือของตกแต่ง             จากประสบการณ์ในการสอนของครูบังอร  กางกั้น โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล)