การจัดการศึกษาเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้กระบวนการไปพร้อมกันคือ การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการบริหารสถานศึกษามีกระบวนการบริหารที่มีคุณภาพก็เชื่อได้ว่า การบริหารจัดการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้กระบวนการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ ในที่นี้จะ กล่าวถึงกลยุทธของผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จคือ

สร้างศรัทธา

พัฒนาทีมงาน

ประสานการใช้ยุทธศาสตร์

1. สร้างศรัทธา เป็นกระประพฤติปฏิบัติตนดังนี้

1.1 มุ่งมั่นหมั่นทำดี

1.2 มีวิสัยทัศน์

1.3 ซื่อตรง

1.4 โปร่งใส

1.5 ให้ความเป็นธรรม

1.6 นำพัฒนา (นำคิด นำทำ)

1.7 วาจาสุภาพ

1.8 อดทนอดกลั้น

2. พัฒนาทีมงาน เป็นการสร้างทีมงานให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นคณะ มีคุณลักษณะดังนี้

2.1 มีความเป็นกันเอง

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2.3 ติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิดเผย

2.4 ทุกคนรู้บทบาทของตนเองอย่างชัดเจน

2.5 ให้อภัยซึ่งกันและกัน

2.6 ประนีประนอมกัน

2.7 ไม่พยายามเอาเปรียบกัน

2.8 ทุกคนมีความสำคัญ

เมื่อพัฒนาทีมงานให้มีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว การพัฒนางานต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษาก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้นผู้บริหารควรพัฒนาบุคคลต่อไปนี้คือผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน

แนวทางในการพัฒนาทีมงาน

1) จัดให้มีการประชุม อบรม สัมมนา

2) ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อ

3) ส่งเสริมให้ครูทำผลงานทางวิชาการ

4) ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ

5) การสร้างประสบการณ์โดยทำงานที่ท้าทาย

3. ประสานการใช้ยุทธศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องนำยุทธศาสตร์ การทำงานใหม่มาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนประสานการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการนำนวัตกรรมหรือยุทธศาสตร์มาใช้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีสามารถใช้เป็นที่ปรึกษาของทีมงานได้ ยุทธศาสตร์ที่นำมาใช้และทำให้ประสบผลสำเร็จ ขอยกตัวอย่างคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม

การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความสำคัญกับทีมงานของตนซึ่งประกอบด้วยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนางาน เช่น กระบวนการการพัฒนาระบบครบวงจรของ Deming Cycle หรือ วงจร PDCA

1) Plan คือ การวางแผนในการดำเนินการ

2) Do คือ การลงมือทำตามแผนที่วางไว้

3) Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินการกับแผน

4) Action คือ การยึดถือปฏิบัติ หากการดำเนินการบรรลุตามแผนถ้าการดำเนินการ ยังไม่บรรลุตามแผนให้หาสาเหตุและวางแผนแก้ไขใหม่

 

วงจรสู่ความสำเร็จ(วงจรเดมมิ่ง)

กลยุทธในการบริหารที่ประสบผลทั้ง 3 อย่าง คือ สร้างศรัทธา พัฒนาทีมงาน ประสานการใช้ยุทธศาสตร์ หากผู้บริหารสถานศึกษาได้ปฏิบัติตนเองให้มีพฤติกรรมดังกล่าวเชื่อว่า จะทำให้ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความ ชื่นชม ชื่นชอบ และช่วยเหลือ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้การบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้