จากการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น   มีปัญหาคือ เด็กจะเกิดความเบื่อหน่าย  วิธีการแก้ไข  คือ  หาข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน หรือคำโฆษณา เช่น  การผลิต 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบลที่นำท่อนซุงมาทำไม้จิ้มฟัน  ฯลฯ   พบว่าเด็กให้ความร่วมมือดี  แสดงความคิดเห็นกับเนื้อหา  คิดวิธีการแก้ปัญหา   มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น  ละสามารถเชื่อมโยงได้หลายสาระการเรียนรู้