กิจกรรมแต่งประโยค

          ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ  การแต่งประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียน  เพราะนักเรียนไม่สามารถแต่งภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้  วิธีการแต่งประโยคจะเขียนเป็นภาษาไทยก่อน เช่น ฉันไปโรงเรียน แล้วก็ให้นักเรียนแต่งเป็นภาษาอังกฤษ คือ

I  go  to  school.  ฉันกินข้าว  ประโยคภาษาอังกฤษ คือ  I  eat  rice.  ฯลฯ  โดยเริ่มจากประโยคง่ายๆก่อนแล้วตามด้วยประโยคที่ยากเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนนักเรียนเกิดทักษะในการแต่งประโยคนักเรียนก็จะสามารถทราบคำศัพท์และแต่งประโยคภาษาอังกฤษโดยการเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วให้แต่งเป็นภาษาอังกฤษในภายหลัง  ซึ่งทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษประสสบผลสำเร็จได้